SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE STATUTARE – 2022


<br />


CHIMCOMPLEX S.A.
SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE STATUTARE
întocmite în conformitate cu
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice
2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile în conformitate cu
Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană
LA ȘI PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA
31 DECEMBRIE 2022

CUPRINS:
PAGINĂ:

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PENTRU SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
1 – 5
SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE CONSOLIDATE
6 – 7
SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL CONSOLIDAT
8 – 9
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CONSOLIDATE ALE CAPITALURILOR PROPRII
10
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE CONSOLIDATE
11 – 12
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
13 – 77

CHIMCOMPLEX S.A.

SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare consolidate.

6

31 decembrie

31 decembrie

Notă

2022

2021

ACTIVE

Active imobilizate

Imobilizări corporale

15

1.859.918.966

1.747.771.538

Active privind dreptul de utilizare

23.b.

13.844.826

5.906.799

Investiții imobiliare

17

31.452.222

14.424.776

Imobilizări necorporale

16

122.419.867

126.621.140

Investiții în entități asociate și alte investiții de capital

18

31.288.882

3.687.612

Alte active pe termen lung

6.718.514

5.093.759

Total active imobilizate

2.065.643.277

1.903.505.624

Active circulante

Stocuri

19

239.200.319

157.905.520

Creanțe comerciale și alte creanțe

20

504.194.420

301.795.179

Împrumuturi acordate pe termen scurt

5.327.386

3.536.799

Casierie și solduri la bănci

21

45.539.597

148.351.765

Total active circulante

794.261.722

611.589.263

Total active

2.859.904.999

2.515.094.887

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII

Capital și rezerve

Capital subscris

22

1.190.991.169

1.190.991.169

Acțiuni proprii

22

(

47.794.795

)

(

142.454

)

Prima de emisiune

22

4.669.565

4.669.565

Rezerve legale

109.516.233

90.273.573

Rezultat reportat

(

21.708.405

)

(

207.046.363

)

Rezerva din reevaluare

577.222.870

578.340.730

Interese care nu controlează

30

395.866

Capitaluri proprii atribuibile proprietarilor Grupului

1.813.292.503

1.657.086.220

DATORII

Datorii pe termen lung

Subvenții

25

13.778.664

15.450.076

Datorii de leasing

23.b.

8.705.286

3.444.122

Datorii cu impozitul amânat

14

136.141.686

146.155.550

Provizioane

26

16.302.643

16.459.564

Împrumuturi pe termen lung

23.a.

460.024.477

294.521.275

Alte datorii

24

10.259.628

598.685

Total datorii pe termen lung

645.212.384

476.629.272

CHIMCOMPLEX S.A.

SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare consolidate.

7

31 decembrie

31 decembrie

Notă

2022

2021

Datorii pe termen scurt

Subvenții

25

27.338.122

2.541.998

Datorii comerciale și alte datorii

24

280.416.067

289.530.506

Datorii de leasing

23.b.

5.949.300

3.465.451

Obligații cu impozitul pe profit

21.859.005

20.101.200

Provizioane

26

18.752.331

36.257.005

Împrumuturi pe termen scurt

23.a.

47.085.287

29.483.235

Total datorii pe termen scurt

401.400.112

381.379.395

Total datorii

1.046.612.496

858.008.667

Total capitaluri proprii și datorii

2.859.904.999

2.515.094.887

Aceste situații financiare consolidate au fost autorizate să fie emise de conducere la data de 27 martie 2023 și semnate în
numele acesteia de:
VUZA STEFAN,

STANCIUGEL NICOLAE,

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIAR

CHIMCOMPLEX S.A.

SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare consolidate.

8

Anul încheiat la
31 decembrie

Anul încheiat la
31 decembrie

Notă

2022

2021

Venituri

5

2.263.583.705

2.235.682.220

Venituri din investiții

10.177.822

2.062.019

Alte câștiguri și pierderi

6

10.594.051

(

30.031.493

)

Costul mărfurilor vândute

(

85.184.950

)

(

28.142.995

)

Creșterea produselor finite și a producției în curs

74.766.067

42.726.248

Materii prime și materiale consumabile

7

(

737.478.771

)

(

767.092.901

)

Beneficiile angajaților

8

(

169.900.895

)

(

180.078.658

)

Amortizare

9

(

153.988.404

)

(

111.122.869

)

Costuri de distribuție

(

41.309.258

)

(

38.932.655

)

Cheltuieli cu apa si energia

(

738.532.420

)

(

451.442.533

)

Alte servicii terțe

10

(

45.044.579

)

(

29.727.228

)

Cheltuieli de întreținere și reparații

(

27.887.088

)

(

29.462.915

)

Alte venituri

11

37.638.681

5.035.569

Pierdere netă din reevaluarea imobilizărilor corporale

15

(

13.480.054

)

Alte cheltuieli

12

(

57.536.672

)

(

52.922.167

)

Costuri de finanțare

13

(

21.615.668

)

(

103.696.796

)

Profit înainte de impozitare

318.281.621

449.372.792

Cheltuieli cu impozitul pe venit

14

(

46.667.637

)

(

60.718.323

)

Profit aferent anului

271.613.984

388.654.469

Câștig pe acțiune

Câștig de bază și diluat pe acțiune

0,89

1,27

CHIMCOMPLEX S.A.

SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare consolidate.

9

Notă

Anul încheiat la
31 decembrie

Anul încheiat la
31 decembrie

2022

2021

Profitul aferent anului

271.613.984

388.654.469

Alte elemente ale rezultatului global:

Elemente care nu vor fi reclasificate în contul de profit
sau pierdere:

Impactul reevaluării

15

437.282.714

Impozitul amânat aferent reevaluării

15

(

69.965.234

)

Impactul cedării activelor imobilizate

15

(

1.117.860

)

Alte elemente ale rezultatului global, net de impozit

(

1.117.860

)

367.317.480

Total elemente ale rezultatului global

270.496.124

755.971.949

Total elemente ale rezultatului global atribuibile:

Proprietarilor

270.402.897

755.971.949

Intereselor care nu controlează

93.227

Aceste situații financiare consolidate au fost autorizate să fie emise de conducere la data de 27 martie 2023 și semnate în
numele acesteia de:
VUZA STEFAN,

STANCIUGEL NICOLAE,

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIAR

CHIMCOMPLEX S.A.

SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII ALE ACȚIONARILOR
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare consolidate.

10

Capital social

Acțiuni
proprii

Prime de
emisiune

Rezerve legale

Câștig reportat

Rezerve din
reevaluare

Interese care nu
controlează

Total

Sold la 1 ianuarie 2021

1.182.587.379

844.028

63.104.317

(

567.358.173

)

211.023.250

890.200.801

Profit aferent anului

388.654.469

388.654.469

Alte elemente ale rezultatului
global – câștig din reevaluare

367.317.480

367.317.480

Distribuirea dividendelor

(

1.200.000

)

(

1.200.000

)

Majorarea capitalului social

8.403.790

8.403.790

Creșterea primei de emisiune

3.825.537

3.825.537

Rezerve legale

27.169.256

(

27.169.256

)

Răscumpărarea acțiunilor proprii
(nota 22)

(

142.454

)

26.598

(

115.856

)

Sold la 31 decembrie 2021

1.190.991.169

(

142.454

)

4.669.565

90.273.573

(

207.046.363

)

578.340.730

1.657.086.220

Profit aferent anului

271.613.984

271.613.984

Distribuirea dividendelor

(

60.000.000

)

(

60.000.000

)

Alte elemente ale rezultatului
global – reevaluarea activelor
cedate

1.117.860

(

1.117.860

)

Rezerve legale

19.242.660

(

19.242.660

)

Răscumpărarea acțiunilor proprii
(nota 22)

(

47.652.341

)

(

47.652.341

)

Excedent rezultat din achiziția
Sistemplast S.A (nota 29)

(

9.593.394

)

(

9.593.394

)

Achiziția Sistemplast (nota 29)

302.639

302.639

Ajustarea rezultată din modificarea
intereselor minoritare (nota 30)

93.227

93.227

Alte mișcări

1.442.169

1.442.169

Sold la 31 decembrie 2022

1.190.991.169

(

47.794.795

)

4.669.565

109.516.233

(

21.708.405

)

577.222.870

395.866

1.813.292.503

Aceste situații financiare consolidate au fost autorizate să fie emise de conducere la data de 27 martie 2023 și semnate în numele acesteia de:
VUZA STEFAN,

STANCIUGEL NICOLAE,

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIAR

CHIMCOMPLEX S.A.

SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare consolidate.

11

Anul încheiat la
31 decembrie

Anul încheiat la
31 decembrie

2022

2021

Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:
Profit înainte de impozitare

318.281.621

449.372.792

Ajustări pentru elemente non-monetare:

Cheltuieli cu dobânzile

20.123.112

66.952.514

Pierderi din deprecierea investițiilor

(

8.655.349

)

875.592

Pierderi din depreciere/(câștig) pentru imobilizări corporale

(

35.143.061

)

Venituri din dobânzi

(

3.302.825

)

(

645.208

)

Pierdere/(câștig) din cedarea activelor imobilizate

171.926

(

445.200

)

Pierdere /(câștig) net(ă) din provizioane

(

17.318.335

)

30.577.532

Pierderi din reevaluarea imobilizărilor corporale

48.623.115

Pierdere valutară, netă

1.130.178

6.374.515

Pierderi din deprecierea stocurilor, netă

5.608.961

1.783.851

Amortizare

153.988.405

111.122.869

Venituri din subvenții

(

1.939.752

)

(

2.156.263

)

Interese care nu controlează

93.227

468.181.169

677.293.048

Mișcări ale capitalului circulant:

Scăderi/(creșteri) ale stocurilor

(

108.102.431

)

(

80.844.491

)

Scăderi/(creșteri) ale creanțelor comerciale și ale altor creanțe

(

61.184.516

)

(

161.330.818

)

Creșteri/ (scăderi) ale datoriilor comerciale și ale altor datorii

(

170.284.276

)

70.103.937

Creșteri/ (scăderi) ale subvențiilor

25.067.462

Subvenție primită pentru costurile cu energia electrică

32.404.226

41.297.958

Numerar generat de activitățile de exploatare

186.081.634

546.519.634

Dobândă plătită

(

19.124.019

)

(

36.565.193

)

Impozit pe venit plătit

(

729.791

)

(

22.343.050

)

Numerar net generat de/(utilizat în) activitățile de exploatare

166.227.824

487.611.391

Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:

Dobândă încasată

3.302.825

645.208

Încasări din vânzarea activelor imobilizate

1.666.252

3.133.290

Plăți pentru achiziționarea de active financiare

(

18.945.921

)

Achiziționarea de active imobilizate

(

164.752.434

)

(

58.827.681

)

Plăți pentru participația în Sistemplast, fără numerarul achiziționat

(

758.415

)

Numerar net utilizat în activități de investiții

(

179.487.693

)

(

55.049.183

)

CHIMCOMPLEX S.A.

SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare consolidate.

12

Anul încheiat la
31 decembrie

Anul încheiat la
31 decembrie

2022

2021

Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:

Încasări din împrumuturi*

218.306.795

351.609.499

Rambursarea datoriilor de leasing*

(

8.081.443

)

(

5.055.761

)

Dividende plătite

(

214.280.638

)

(

1.065.739

)

Rambursarea împrumuturilor*

(

38.438.416

)

(

684.034.787

)

Majorarea capitalului social

12.086.873

Achiziționarea de acțiuni proprii

(

47.652.341

)

Numerar net (utilizat în)/generat de activități de finanțare

(

90.146.043

)

(

326.459.915

)

(Scădere) / creștere netă a numerarului și echivalentelor de numerar

(

103.405.912

)

106.102.293

Numerar și echivalente de numerar la începutul anului

148.351.765

41.112.208

Efectele modificărilor cursului de schimb valutar asupra soldului
numerarului deținut în valută

593.746

1.137.265

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul anului

45.539.597

148.351.765

*Grupul prezintă în situația fluxurilor de trezorerie modificări ale datoriilor financiare (încasări din împrumuturi,
rambursarea datoriilor de leasing și rambursarea împrumuturilor). Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022 și, respectiv,
31 decembrie 2021, modificările în contractele de leasing financiar cuprind în principal modificări de numerar, efectul
modificărilor care nu sunt de numerar nu este semnificativ, prin urmare, Grupul consideră că prezentarea redă cu fidelitate
modificările monetare în datoriile financiare.

Aceste situații financiare consolidate au fost autorizate să fie emise de conducere la data de 27 martie 2023 și semnate în
numele acesteia de:
VUZA STEFAN,

STANCIUGEL NICOLAE,

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIAR

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

13

1.INFORMAȚII GENERALE

Aceste situații financiare sunt situațiile financiare consolidate ale S.C.
CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

(„Societatea”) și ale
filialelor sale (împreună „Grupul”) la și pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021.

Societatea este o
societate cu răspundere limitată

constituită în conformitate cu legislația română și înregistrată în 1991 la
Registrul Comerțului.

Sediul central al Societății este situat în
strada Industriilor nr. 3, Onești, România

.

Grupul operează în industria chimică și principalele sale grupe de produse sunt:


clorosodice,

solvenți organici,

cloruri anorganice,

alchilamine, polioli

oxo-alcool.

La 31 decembrie 2022 și 31 decembrie 2021, filialele și asociații Societății sunt următoarele:

% din participație

Denumire

Activitate

Tip

Cod fiscal

Sediu

31 decembrie
2022

31 decembrie
2021

Greenhouse Onesti
SRL

Fabricarea altor
substanțe
chimice
anorganice de
bază

Filială

16030164

Onești

99.9998%

99.9998%

A5 Invest

Intermediere în
vânzarea de
mașini,
echipamente
industriale, nave
și avioane

Filială

17701390

Onești

100%

100%

A6 Impex SA

Producție de
energie electrică

Asociat

21381692

Dej

49.4497%

33.6453%

Sistemplast SA

Operații
mecanice
generale

Filială

11438007

Râmnicu
Vâlcea

94,4000%

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

14

2.
APLICAREA STANDARDELOR INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ NOI ȘI REVIZUITE

Aceste situații financiare anuale consolidate au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare
Financiară („IFRS”), astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană („IFRS-UE”).

Standarde noi și amendamente la standardele existente emise, însă care nu au fost încă adoptate

La data aprobării acestor situații financiare, următoarele standarde noi și amendamente la standardele existente au fost
emise, însă nu sunt încă în vigoare:

IFRS

17

„Contracte

de

asigurare”

inclusiv

amendamente

la

IFRS

17

emise

în

data

de

25

iunie

2020

și

amendamente

la
IFRS

17

„Aplicarea

inițială

a

IFRS

17

și

IFRS

9”

emise

în

data

de

9

decembrie

2021

(aplicabil

pentru

perioadele

anuale
începând cu sau după 1 ianuarie 2023),

Amendamente

la

IAS

1

„Prezentarea

situațiilor

financiare”Clasificarea

datoriilor

în

datorii

pe

termen

scurt

și

datorii
pe termen lung (aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023),

Amendamente

la

IAS

1

„Prezentarea

situațiilor

financiare”Prezentarea

politicilor

contabile

(aplicabile

pentru
perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023),

Amendamente

la

IAS

8

„Politici

contabile,

modificări

ale

estimărilor

contabile

și

erori”Definiția

estimărilor

contabile
(aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023),

Amendamente

la

IAS

12

„Impozit

pe

profit”Impozit

amânat

aferent

creanțelor

și

datoriilor

care

decurg

dintr-o

singură
tranzacție (aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023),

Amendamente

la

IFRS

16

„Contracte

de

leasing”Datorii

de

leasing

într-o

tranzacție

de

vânzare

și

leaseback

(aplicabile
pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2024),

Amendamente

la

IAS

1

„Prezentarea

situațiilor

financiare”Datorii

pe

termen

lung

cu

indicatori

financiari

(aplicabile
pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2024),

Amendamente la IFRS 10 „Situații financiare consolidate” și IAS 28 „Investiții în entități asociate și asocieri
în
participație”-
Vânzarea de sau contribuția cu active între un investitor şi entitățile asociate sau asocierile în
participație ale acestuia și amendamentele ulterioare
(data intrării în vigoare a fost amânată pe perioadă
nedeterminată, până când se va finaliza proiectul de cercetare privind metoda punerii în echivalență).
Grupul a ales să nu adopte noul standard și amendamentele la standardele existente înaintea datelor efective de intrare în
vigoare. Grupul anticipează că adoptarea standardului și a amendamentelor la standardele existente nu va avea un impact
semnificativ asupra situațiilor financiare ale Grupului în perioada de aplicare inițială.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

15

2.
APLICAREA STANDARDELOR INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ NOI ȘI REVIZUITE (continuare)

Standarde și amendamente la standardele existente emise de IASB și adoptate de UE, dar care nu au intrat încă în vigoare
La data aprobării acestor situații financiare, următoarele amendamente la standardele existente au fost emise de IASB și
adoptate de UE, dar nu sunt încă în vigoare:

IFRS

17

„Contracte

de

asigurare”

inclusiv

amendamente

la

IFRS

17

emise

de

IASB

în

data

de

25

iunie

2020adoptate
de UE în 19 noiembrie 2021 (aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023),

Amendamente

la

IFRS

17

„Contracte

de

asigurare”Aplicarea

inițială

a

IFRS

17

și

IFRS

9Informații

comparative,
adoptate de UE în 8 septembrie 2022 (aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023),

Amendamente

la

IAS

1

„Prezentarea

situațiilor

financiare”Prezentarea

politicilor

contabile

adoptate

de

UE

în

2
martie 2022 (aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023),

Amendamente

la

IAS

8

„Politici

contabile,

modificări

ale

estimărilor

contabile

și

erori”Definiția

estimărilor

contabile
adoptate de UE în 2 martie 2022 (aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023).


Amendamente

la

IAS

12

„Impozit

pe

profit”Impozit

amânat

aferent

creanțelor

și

datoriilor

care

decurg

dintr-o

singură
tranzacție

adoptate

de

UE

în

11

august

2022

(aplicabile

pentru

perioadele

anuale

începând

cu

sau

după

1

ianuarie

2023).

Standarde noi și amendamente la standardele existente emise de IASB, dar care nu au fost încă adoptate de UE
În

prezent,

IFRS

astfel

cum

au

fost

adoptate

de

UE

nu

diferă

semnificativ

de

reglementările

adoptate

de

Consiliul

pentru
Standarde

Internaționale

de

Contabilitate

(IASB),

cu

excepția

următoarelor

standarde

noi,

amendamente

la

standardele
existente

și

interpretări

noi,

care

nu

au

fost

aprobate

pentru

utilizare

în

UE

la

data

publicării

situațiilor

financiare

(datele

de
intrare în vigoare menționate mai jos sunt pentru standardele IFRS emise de IASB)
:

Amendamente

la

IAS

1

„Prezentarea

situațiilor

financiare”Clasificarea

datoriilor

în

datorii

pe

termen

scurt

și

datorii
pe termen lung (aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023),

Amendamente

la

IAS

1

„Prezentarea

situațiilor

financiare”Datorii

pe

termen

lung

cu

indicatori

financiari

(aplicabile
pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2024),

Amendamente

la

IFRS

16

„Contracte

de

leasing”Datorii

de

leasing

într-o

tranzacție

de

vânzare

și

leaseback

(aplicabile
pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2024),

IFRS

14

„Conturi

de

amânare

aferente

activităților

reglementate”

(aplicabil

pentru

perioadele

anuale

începând

cu

sau
după

1

ianuarie

2016)Comisia

Europeană

a

decisnu

emită

procesul

de

aprobare

a

acestui

standard

interimar

și


aștepte standardul final,

Amendamente

la

IFRS

10

„Situații

financiare

consolidate”

și

IAS

28

„Investiții

în

entități

asociate

și

asocieri

în
participație”-

Vânzarea

de

sau

contribuția

cu

active

între

un

investitor

şi

entitățile

asociate

sau

asocierile

în

participație
ale

acestuia

și

amendamentele

ulterioare

(data

intrării

în

vigoare

a

fost

amânată

pe

perioadă

nedeterminată,

până

când
se va finaliza proiectul de cercetare privind metoda punerii în echivalență).
Grupul anticipează că adoptarea acestor standarde noi și amendamente la standardele existente nu va avea un impact
semnificativ asupra situațiilor financiare ale Grupului în perioada de aplicare inițială.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

16

2.APLICAREA STANDARDELOR INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ NOI ȘI REVIZUITE (continuare)

Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor pentru un portofoliu de active și pasive financiare ale căror principii nu au
fost adoptate de UE rămâne nereglementată.
Conform estimărilor Grupului, aplicarea contabilității de acoperire împotriva riscurilor la un portofoliu de active sau datorii financiare în temeiul IAS 39: “Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare” nu ar avea un impact semnificativ asupra situațiilor financiare, dacă ar fi aplicată la data bilanțului.

3.
POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

Declarație de conformitate

Situațiile financiare consolidate ale Grupului au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2844/2016 pentru
aprobarea reglementărilor contabile în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile
societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu modificările și completările
ulterioare („OMFP 2844/2016″). Aceste prevederi sunt în conformitate cu dispozițiile Standardelor internaționale de
raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană („IFRS UE”).

Bazele întocmirii

Situațiile financiare consolidate statutare au fost întocmite pe baza continuității activității și la cost istoric, cu excepția
anumitor clase de instrumente financiare și imobilizări corporale care sunt evaluate la valori reevaluate sau la valori juste,
astfel cum se explică în politicile contabile de mai jos. Costul istoric se bazează, în general, pe valoarea justă a
contraprestației acordate în schimbul activelor.
Situațiile financiare consolidate au fost întocmite pe baza continuității activității, in baza convenției privind costul istoric,
ajustat in funcție de efectele hiperinflației pana la data de 31 decembrie 2003 pentru capitalul social si rezerve, respectiv
imobilizări corporale.

Continuitatea activității

Conducerea are, la data aprobării situațiilor financiare, o așteptare rezonabilă că Grupul are resurse adecvate pentru a
continua existența operațională în viitorul apropiat. Această așteptare rezonabilă se bazează pe următoarele:

Grupul a înregistrat profit net în valoare de 271.613.984 RON pentru anul 2022 (2021: 388.654.469 RON);

După cum se arată în nota 23A, Grupul respectă indicatorii financiare, astfel cum se menționează în contractele
de împrumut și se așteaptă să îi respecte și în 2023.
Astfel, conducerea continuă să adopte baza contabilă a continuității activității în pregătirea situațiilor financiare
consolidate.

(a)
Imobilizări corporale și imobilizări necorporale

IMOBILIZĂRI CORPORALE

(i)
Recunoaștere și evaluare
Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost, care include prețul de achiziție și alte costuri direct atribuibile achiziției și
aducerii activului la locația și starea necesare pentru utilizarea intenționată.
Imobilizările corporale sunt evaluate la valori reevaluate minus orice amortizare acumulată și orice pierderi acumulate din
depreciere de la cea mai recentă evaluare. Activele în curs de execuție și plățile în avans pentru activele imobilizate sunt
evaluate la cost minus orice pierderi acumulate din depreciere.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

17

3.POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(a)
Imobilizări corporale și imobilizări corporale și imobilizări necorporale (continuare)
IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare)
Reevaluarea imobilizărilor corporale se efectuează cu suficientă regularitate pentru a se asigura că valoarea contabilă nu
diferă semnificativ de valoarea care ar fi stabilită utilizând valoarea justă de la sfârșitul perioadei de raportare. Ultima
reevaluare a fost făcută la 31 decembrie 2021 de către un evaluator certificat independent – Darian DRS S.A.
Atunci când un element de imobilizare corporală este reevaluat, amortizarea acumulată este eliminată din valoarea
contabilă brută a elementului respectiv, iar valoarea netă este retratată la valoarea reevaluată a activului.
Costul activelor construite de grup în regie proprie include următoarele:
i.
costurile financiare și costurile directe cu forța de muncă;
ii.
orice sume care pot fi direct atribuibile aducerii activului în stare de funcționare;
iii.
costurile de dezmembrare, îndepărtare și restaurare a zonei în care au fost plasate, atunci când Grupul este obligat
să mute activele și să restaureze terenul;
iv.
costurile îndatorării (capitalizate).
Atunci când părți ale unui element de imobilizări corporale au o durată de viață utilă diferită, acestea sunt considerate părți
separate.
Un provizion pentru imobilizările corporale neutilizate este înregistrat în situațiile financiare în măsura în care aceste
elemente sunt identificate.

Costurile îndatorării direct atribuibile achiziției și instalării de construcții majore sunt capitalizate în costul imobilizărilor
corporale în curs, în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorării”.

Câștigurile sau pierderile din cedarea unui activ (stabilite prin compararea încasărilor din cedare cu valoarea contabilă a
activelor corporale) sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere.

(ii)
Cheltuieli ulterioare cu întreținerea

Costurile ulterioare cu lucrările majore de întreținere și înlocuire sunt incluse în valoarea contabilă a activului sau
recunoscute ca activ separat, după caz, numai atunci când este probabil ca beneficiile economice viitoare asociate
elementului să ajungă la
Grup
iar costul elementului poate fi evaluat în mod fiabil. Valoarea contabilă a piesei înlocuite este
derecunoscută.
Costul altor lucrări de întreținere, reparații și îmbunătățiri minore este trecut pe cheltuieli atunci când acestea sunt efectuate.
Testele de depreciere sunt efectuate cu suficientă regularitate, astfel încât valorile contabile să nu difere semnificativ de cele
care ar fi stabilite utilizând valori juste la sfârșitul fiecărei perioade de raportare.

(iii)
Amortizare

Imobilizările corporale sunt amortizate utilizând metoda liniară pe durata de viață utilă. Durata de viață utilă estimată
utilizată pentru imobilizările corporale este următoarea:
Categorie

Durată de viață utilă

(ani)

Construcții / instalații speciale

30-50

Utilaje și echipamente

2-30

Instalații și mobilă

2-15

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

18

3.POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(a)
Imobilizări corporale și imobilizări necorporale (continuare)
IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare)

Mijloacele fixe în curs de execuție nu se amortizează. Amortizarea mijloacelor fixe în curs de execuție
începe atunci când
activele sunt gata pentru utilizarea prevăzută
.

Durata de viață utilă estimată, valorile reziduale și metoda de amortizare sunt revizuite periodic pentru a se asigura coerența
acestora cu perioada estimată de beneficii economice care vor rezulta din utilizarea activelor.

(iv)
Rezerve din reevaluare
Diferența dintre valoarea reevaluată și valoarea contabilă netă a imobilizărilor corporale este recunoscută ca rezervă din
reevaluare inclusă în capitaluri proprii.
Dacă valoarea contabilă a unui activ este majorată ca urmare a unei reevaluări, creșterea este recunoscută și acumulată în
capitaluri proprii pe linia „Rezerve din reevaluare”. Cu toate acestea, creșterea este recunoscută în contul de profit sau
pierdere în măsura în care reia o scădere din reevaluare a aceleiași valori a activului recunoscut anterior în contul de profit și
pierdere.
Dacă valoarea contabilă a unui activ este redusă ca urmare a unei reevaluări, scăderea este recunoscută în contul de profit și
pierdere. Cu toate acestea, scăderea este recunoscută în capitaluri proprii ca rezervă din reevaluare dacă există un sold
creditor existent în rezerva din reevaluare pentru activul respectiv.
Excedentul din reevaluare inclus în capitalurile proprii pentru un element de imobilizări corporale poate fi transferat direct în
câștiguri reportate atunci când activul este derecunoscut. Acest lucru poate implica transferul întregului excedent atunci
când activul este scos din uz sau înstrăinat. Transferurile din excedentul din reevaluare la câștigul reportat nu se efectuează
prin contul de profit și pierdere.
Efectele impozitelor asupra veniturilor, dacă există, care rezultă din reevaluarea imobilizărilor corporale sunt recunoscute și
prezentate în conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit.

(v)
Deprecierea activelor nefinanciare

Valorile contabile ale activelor nefinanciare ale Grupului, altele decât stocurile și creanțele privind impozitul amânat, sunt
revizuite la fiecare dată de raportare pentru a stabili dacă există dovezi cu privire la existența vreunei deprecieri. O pierdere
din depreciere este recunoscută dacă valoarea contabilă a unui activ sau a unei unități generatoare de numerar depășește
valoarea recuperabilă estimată a acestuia.
Valoarea recuperabilă a unui activ sau a unei unități generatoare de numerar este cea mai mare dintre valoarea sa în utilizare și
valoarea justă minus costurile de vânzare. La stabilirea valorii în utilizare, fluxurile de trezorerie viitoare preconizate sunt
actualizate pentru a determina valoarea prezentă utilizând o rată de actualizare înainte de impozitare care reflectă evaluările
actuale ale pieței privind valoarea-timp a banilor și riscurile specifice activului. Pentru testarea deprecierii, activele care nu pot fi
testate individual sunt grupate în cel mai mic grup de active care generează intrări de numerar din utilizarea continuă și care
sunt în mare măsură independente de intrările de numerar din alte active sau grupuri de active („unitate generatoare de
numerar”).
O pierdere din depreciere ar trebui recunoscută imediat în contul de profit și pierdere, cu excepția cazului în care se referă la
un activ contabilizat la valoare reevaluată. Dacă un activ a fost reevaluat (de exemplu, un element de imobilizări corporale),
pierderea din depreciere este tratată ca o scădere din reevaluare în conformitate cu standardul relevant (în acest caz, IAS 16).
Pentru toate activele, pierderile din depreciere recunoscute în perioadele anterioare sunt evaluate la fiecare dată de
raportare pentru a stabili dacă există dovezi că pierderea a scăzut sau nu mai există.
O pierdere din depreciere este reluată dacă au existat modificări ale estimărilor utilizate pentru a determina valoarea
recuperabilă. O pierdere din depreciere este reluată numai în măsura în care valoarea contabilă a activului nu depășește
valoarea contabilă care ar fi fost determinată, fără amortizare, dacă nu ar fi fost recunoscută nicio depreciere.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

19

3.POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(a)
Imobilizări corporale și imobilizări necorporale (continuare)
IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare)

(vi)
Reclasificarea din/în investiții imobiliare

Grupul
reclasifică elemente de imobilizări corporale drept investiții imobiliare sau elemente de investiții imobiliare în
imobilizări corporale atunci când:

există o schimbare în utilizare, o schimbare în utilizare apare când proprietatea respect, sau nu mai respectă,
definiția unei investiții imobiliare și există dovezi privind schimbarea utilizării;

nu mai este ocupată de proprietar, transferând-o din proprietate ocupată în investiție imobiliară.

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Imobilizările necorporale achiziționate separat sunt evaluate la recunoașterea inițială la cost. Costul imobilizărilor
necorporale achiziționate într-o combinare de întreprinderi reprezintă valoarea sa justă la data achiziției. În urma
recunoașterii inițiale, imobilizările necorporale sunt contabilizate la cost minus orice amortizare acumulată și orice pierderi
acumulate din depreciere.
Imobilizările necorporale obținute în regie proprie, excluzând costurile de dezvoltare capitalizate, nu sunt capitalizate, iar
cheltuielile se reflectă în contul de profit și pierdere din anul în care sunt efectuate cheltuielile. Durata de viață utilă a
activelor necorporale este evaluată ca fiind determinată sau nedeterminată.
Imobilizările necorporale cu durată de viață determinată sunt amortizate pe durata de viață economică utilă și evaluate
pentru depreciere ori de câte ori există indicii că imobilizarea necorporală poate fi depreciată. Durata de viață utilă estimată
utilizată pentru imobilizările necorporale este următoarea:
Categorie

Durată de viață utilă

(ani)

Licenţe

2

Brevete

2-12

Concesiuni

2

Mărci de comerț și liste de clienți

Durată nedeterminată

Perioada de amortizare și metoda de amortizare pentru o imobilizare necorporală cu o durată de viață utilă determinată
sunt revizuite cel puțin la fiecare sfârșit de exercițiu financiar.
Modificările duratei de viață utile preconizate sau ale modelului preconizat de consum al beneficiilor economice viitoare
încorporate în activ sunt contabilizate prin modificarea perioadei sau a metodei de amortizare, după caz, și sunt tratate ca
modificări ale estimărilor contabile.
Cheltuiala cu amortizarea imobilizărilor necorporale cu durată de viață determinată este recunoscută în contul de profit și
pierdere în categoria de cheltuieli cu amortizarea.
Imobilizările necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată sunt testate anual pentru depreciere, indiferent dacă există indicii de depreciere, precum și ori de câte ori există indicii că acestea pot fi depreciate.

(b)
Investiții imobiliare

O investiție imobiliară este deținută pentru a obține venituri din chirii sau pentru a majora capitalul sau ambele. Prin
urmare, o investiție imobiliară generează fluxuri de trezorerie care sunt în mare măsură independente de alte active
deținute de Grup.
Politica contabilă a Grupului privind evaluarea ulterioară a investiției imobiliare se bazează pe modelul de cost și, ulterior, se

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

20

amortizează pe durata sa de viață utilă, utilizând metoda liniară.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

21

3.
POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(c)
Tranzacții valutare

Operațiunile Grupului sunt în România, iar moneda funcțională este RON.

La întocmirea situațiilor financiare consolidate ale Grupului, tranzacțiile în alte valute decât moneda funcțională a Grupului
(valută) sunt recunoscute la cursurile de schimb valabile la data tranzacțiilor. La sfârșitul fiecărei perioade de raportare,
elementele monetare exprimate în valută sunt convertite la cursurile valabile la data respectivă. Elementele nemonetare
contabilizate la valoarea justă care sunt exprimate în valută sunt convertite la cursurile valabile la data stabilirii valorii juste.
Elementele nemonetare care sunt evaluate la cost istoric într-o monedă străină nu sunt reconvertite.
Diferențele de curs valutar la elementele monetare sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în perioada în care apar,
cu excepția:

diferențelor de curs valutar ale împrumuturilor în valută aferente activelor aflate în construcție pentru o utilizare
productivă viitoare, care sunt incluse în costul acestor active atunci când sunt considerate o ajustare a costurilor
dobânzii aferente împrumuturilor în valută respective;

diferențelor de curs valutar ale tranzacțiilor încheiate pentru a acoperi anumite riscuri valutare.
Cursurile oficiale de schimb utilizate pentru conversia elementelor din bilanț exprimate în valută la sfârșitul perioadelor de
raportare au fost următoarele:
Monedă

31 decembrie
2022

31 decembrie
2021

31 decembrie
2020

EUR

4.9474

4.9481

4.8694

USD

4.6346

4.3707

3.9660

(d)
Creanțe comerciale și alte creanțe

Creanțele comerciale și de altă natură includ facturile emise la valoarea nominală și veniturile pentru bunurile livrate până la
sfârșitul anului, dar facturate în primele zile după sfârșitul anului. Creanțele comerciale și conturile asimilate sunt
recunoscute inițial la prețul tranzacției și ulterior prezentate la cost amortizat minus pierderile din depreciere. Creanțele
comerciale și de altă natură nu conțin nicio componentă semnificativă de finanțare, iar costul amortizat aproximează valoare
justă. Pierderile finale pot varia față de estimările actuale.
Valoarea nominală a creanțelor care trebuie încasate în rate cu scadență mai mare de un an este actualizată având în vedere
cea mai bună estimare a unei rate a dobânzii, pentru a lua în considerare valoarea în timp a banilor și profilul de risc al
contrapărții.
Consultați nota 3 (g) pentru modul în care Grupul recunoaște pierderile de credit preconizate pe durata de viață a creanțelor
comerciale. Grupul aplică metoda simplificată a pierderilor de credit așteptate.

(e)
Stocuri

Stocurile sunt evaluate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă.
Stocuri precum materiile prime, materialele consumabile, materialele sub formă de obiecte de inventar, bunurile și
pachetele sunt evaluate la costul de achiziție sau la prețul în valută la cursul de schimb de la data achiziției, plus taxele
vamale și cheltuielile de călătorie, cum ar fi asigurarea.
Costurile stocurilor sunt determinate pe baza principiului „primul venit, primul ieșit”. Valoarea realizabilă netă reprezintă
prețul estimat de vânzare pentru stocuri minus toate costurile estimate de finalizare și costurile necesare pentru efectuarea
vânzării.
În cazul în care Grupul consideră că este necesar, se efectuează ajustări valorice pentru stocurile învechite sau rebuturi.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

22

3.POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(f)
Depozite bancare, numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar cuprind soldurile de numerar și depozitele cu scadența inițială de până la 3 luni care
sunt supuse unui risc nesemnificativ de variație a valorii juste. Numerarul în valută este reevaluat la cursul de schimb de la
sfârșitul perioadei. Descoperitul de cont bancar este tratat ca datorii pe termen scurt.
Depozitele bancare se referă la depozitele care au o scadență inițială mai mare de 3 luni.

(g)
Deprecierea activelor financiare

Grupul recunoaște un provizion de pierdere pentru pierderile din credit preconizate pentru investițiile în instrumente de
datorie care sunt evaluate la cost amortizat sau la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. Valoarea
pierderilor de credit așteptate este actualizată la fiecare dată de raportare pentru a reflecta modificările riscului de credit de
la recunoașterea inițială a instrumentului financiar respectiv. Grupul presupune că riscul de credit pentru un activ financiar a
crescut semnificativ dacă este perioada restantă a depășit 30 de zile.
Grupul recunoaște întotdeauna pierderile din credit preconizate pe durata de viață pentru creanțele comerciale. Pierderile
de credit așteptate pentru aceste active financiare sunt estimate utilizând o matrice de provizionare bazată pe experiența
istorică a Grupului în materie de pierderi din credit, ajustată în funcție de factori specifici debitorilor, de condițiile economice
generale și de o evaluare atât a direcției actuale, cât și a direcției prognozate a condițiilor la data raportării, inclusiv a valorii-
timp a banilor, după caz.
i.
Definiția nerambursării
Grupul consideră că următoarele elemente constituie un eveniment de nerambursare în scopul gestionării riscului de credit
intern, deoarece experiența istorică indică faptul că activele financiare care îndeplinesc oricare dintre următoarele criterii nu
sunt, în general, recuperabile:

atunci când există o încălcare a indicatorilor financiari de către debitor; sau

informațiile obținute intern sau din surse externe indică faptul că este puțin probabil ca debitorul să își plătească
creditorii, inclusiv Grupul, integral (fără a lua în considerare nicio garanție deținută de grup).
Indiferent de analiza de mai sus, Grupul consideră că intrarea în incapacitate de plată a avut loc atunci când un activ
financiar este scadent de mai mult de 90 de zile, cu excepția cazului în care Grupul deține informații rezonabile și justificabile
care demonstrează că un criteriu mai permisiv de neîndeplinire a obligațiilor este mai adecvat.
ii.
Active financiare depreciate ca urmare a riscului de credit
Un activ financiar este depreciat atunci când au avut loc unul sau mai multe evenimente care au un impact negativ asupra
fluxurilor de trezorerie viitoare estimate ale activului financiar respectiv. Dovada că un activ financiar este depreciat include
date observabile despre următoarele evenimente:
a)
dificultăți financiare semnificative ale emitentului sau ale debitorului;
b)
o încălcare a contractului, cum ar fi o neîndeplinire a obligațiilor de plată sau un eveniment scadent trecut [a se
vedea punctul (ii) de mai sus];
c)
creditorul (creditorii) împrumutatului, din motive economice sau contractuale legate de dificultatea financiară a
debitorului, după ce a oferit împrumutatului o concesie (concesii) pe care creditorul (creditorii) nu ar lua-o în
considerare în alt mod;
d)
devine probabil ca debitorul să intre în faliment sau în alt tip de reorganizare financiară; sau
e)
dispariția unei piețe active pentru activul financiar respectiv din cauza dificultăților financiare.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

23

3.POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(g)
Deprecierea activelor financiare (continuare)
iii.
Politica de anulare
Grupul anulează un activ financiar atunci când există informații care indică faptul că debitorul se află într-o dificultate
financiară gravă și nu există perspective realiste de redresare, de exemplu atunci când debitorul a intrat în lichidare sau în
procedură de faliment. Activele financiare anulate pot face în continuare obiectul unor activități de executare silită în cadrul
procedurilor de recuperare ale Grupului, ținând seama de consultanța juridică, dacă este cazul. Orice recuperări efectuate
sunt recunoscute în contul de profit și pierdere.
iv.
Evaluarea și recunoașterea pierderilor din credit preconizate
Evaluarea pierderilor din credit preconizate depinde de probabilitatea de nerambursare, de pierderea în caz de
nerambursare (adică de amploarea pierderii în caz de nerambursare) și de expunerea la riscul de nerambursare. Evaluarea
probabilității de nerambursare și a pierderii în caz de nerambursare se bazează pe date istorice ajustate cu informații
anticipative, astfel cum sunt descrise mai sus. În ceea ce privește expunerea la riscul de nerambursare, pentru activele
financiare, aceasta este reprezentată de valoarea contabilă brută a activelor la data raportării.
Pentru activele financiare, pierderea din credit preconizată este estimată ca diferența dintre toate fluxurile de trezorerie
contractuale care sunt datorate Grupului în conformitate cu contractul și toate fluxurile de trezorerie pe care Grupul se
așteaptă să le primească, actualizate la rata inițială a dobânzii efective.
Grupul recunoaște o pierdere din depreciere și o reluare a pierderii din depreciere în contul de profit și pierdere pentru
toate activele financiare din aria de aplicare a modelului ECL, cu o ajustare corespunzătoare a valorii lor contabile printr-un
cont de ajustare pentru pierderi, cu excepția investițiilor în instrumente de datorie care sunt evaluate la valoarea justă prin
alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI), pentru care ajustarea pentru pierdere este recunoscută în alte elemente ale
rezultatului global și acumulată în rezerva pentru reevaluarea investițiilor, și nu reduce valoarea contabilă a activului
financiar din situația poziției financiare.

Derecunoașterea activelor financiare

Grupul derecunoaște un activ financiar numai atunci când drepturile contractuale asupra fluxurilor de trezorerie din activ
expiră sau când transferă activul financiar și, în esență, toate riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra
activului către o altă entitate.
În cazul în care Grupul nu transferă și nici nu păstrează în mod substanțial toate riscurile și beneficiile aferente dreptului de
proprietate și continuă să controleze activul transferat, Grupul recunoaște interesul său păstrat în activ și o datorie asociată
pentru sumele pe care ar putea fi nevoit să le plătească. În cazul în care Grupul păstrează în mod substanțial toate riscurile și
beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra unui activ financiar transferat, Grupul continuă să recunoască activul
financiar și recunoaște, de asemenea, un împrumut garantat pentru veniturile primite.
La derecunoașterea unui activ financiar evaluat la cost amortizat, diferența dintre valoarea contabilă a activului și suma
contraprestației primite și de încasat este recunoscută în contul de profit și pierdere.

(h)
Capitalul social

Acțiunile ordinare sunt clasificate ca parte a capitalurilor proprii. Grupul recunoaște modificările capitalului social prevăzute
de lege si numai după aprobarea acestora de către acționari si înregistrarea la Registrul Comerțului. Costurile suplimentare
care pot fi atribuite direct emisiunii de acțiuni sunt recunoscute ca o deducere din capitaluri proprii, fără efectele impozitării.

(i)
Datorii comerciale și alte datorii

Datoriile comerciale și alte datorii sunt înregistrate inițial la valoarea justă și evaluate ulterior prin metoda dobânzii efective
și includ facturile emise de furnizorii de bunuri și servicii prestate.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

24

3.
POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(j)
Împrumuturi purtătoare de dobândă

Împrumuturile purtătoare de dobândă sunt recunoscute inițial la valoarea justă, fără costurile de tranzacționare. Ulterior
recunoașterii inițiale, împrumuturile sunt prezentate la cost amortizat, orice diferență intre cost si valoarea de răscumpărare
fiind recunoscută în declarația de venit pe perioada unui credit pe baza ratei dobânzii efective.

Costurile de tranzacționare și comisioanele de angajament aferente împrumuturilor sunt amortizate pe perioada de
rambursare a împrumutului conform metodei ratei efective a dobânzii.

(k)
Contracte de leasing

Grupul în calitate de locatar
Grupul evaluează dacă un contract este sau conține o componentă de leasing, la începutul contractului. Grupul recunoaște
un activ cu drept de utilizare și o datorie de leasing corespunzătoare cu privire la toate contractele de leasing în care este
locatar, cu excepția contractelor de leasing pe termen scurt (cu o durată de leasing de 12 luni sau mai puțin) și a contractelor
de leasing de active cu valoare mică (mai mici de 5.000 USD). Pentru aceste contracte de leasing, Grupul recunoaște plățile
de leasing ca o cheltuială de exploatare folosind metoda liniară pe durata contractului de leasing, cu excepția cazului în care
o altă bază sistematică este mai reprezentativă pentru modelul de timp în care sunt consumate beneficiile economice ale
activelor închiriate.
Datoria de leasing este evaluată inițial la valoarea actualizată a plăților de leasing care nu sunt plătite la data începerii
contractului de leasing, actualizate prin utilizarea ratei dobânzii implicite în leasing. Dacă această rată nu poate fi
determinată cu ușurință, Grupul utilizează rata de împrumut incrementală.
Datoria de leasing este prezentată ca o linie separată în situația consolidată a poziției financiare. Datoria de leasing este
evaluată ulterior prin creșterea valorii contabile pentru a reflecta dobânda pentru datoria de leasing (utilizând metoda
dobânzii efective) și prin reducerea valorii contabile pentru a reflecta plățile de leasing efectuate.
Grupul reevaluează datoria de leasing (și efectuează o ajustare corespunzătoare a activului cu drept de utilizare) ori de câte
ori:

durata contractului de leasing s-a modificat sau există un eveniment semnificativ sau o modificare a
circumstanțelor care duce la o modificare a evaluării exercitării unei opțiuni de cumpărare, caz în care datoria de
leasing este reevaluată prin actualizarea plăților revizuite de leasing utilizând o rată de actualizare revizuită;

plățile de leasing se modifică ca urmare a modificării unui indice sau a unei rate sau a unei modificări a plății
preconizate în cadrul unei valori reziduale garantate, caz în care datoria de leasing este reevaluată prin
actualizarea plăților revizuite de leasing utilizând o rată de actualizare neschimbată (cu excepția cazului în care
modificarea plăților de leasing se datorează unei modificări a unei rate a dobânzii variabile; caz în care se
utilizează o rată de actualizare revizuită);

un contract de leasing este modificat, iar modificarea contractului de leasing nu este contabilizată ca un contract
de leasing separat, caz în care datoria de leasing este reevaluată pe baza duratei de leasing a contractului de
leasing modificat prin actualizarea plăților de leasing revizuite utilizând o rată de actualizare revizuită la data
intrării în vigoare a modificării.
Activele aferente dreptului de utilizare sunt amortizate pe perioada mai scurtă dintre durata contractului de leasing și durata
de viață utilă a activului suport. Dacă un leasing transferă dreptul de proprietate asupra activului suport sau costul activului
cu drept de utilizare reflectă faptul că Grupul se așteaptă să exercite o opțiune de cumpărare, activul cu drept de utilizare
este amortizat pe durata de viață utilă a activului suport. Amortizarea începe la data începerii contractului de leasing.
Activele aferente dreptului de utilizare sunt prezentate ca o linie separată în situația consolidată a poziției financiare.
Consultați nota 3 litera (a) punctul (v) pentru detalii legate de politica contabilă privind testarea deprecierii.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

25

3.POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(l)
Beneficiile angajaților

Grupul, în cursul normal al activității, efectuează plăți către statul român în numele angajaților săi pentru pensii, asistență
medicală și șomaj. Costul acestor plăți este înregistrat în contul de profit și pierdere în aceeași perioadă cu costul salarial
aferent.
Grupul plătește angajaților pensii, beneficii care sunt definite în Contractul Colectiv de Muncă al Grupului.

Pentru planurile de beneficii de pensii determinate, costul furnizării de beneficii este stabilit utilizând metoda factorului de
credit unitar proiectat, evaluările actuariale fiind efectuate la sfârșitul fiecărei perioade anuale de raportare. Reevaluările
care cuprind câștiguri și pierderi actuariale, efectul plafonului activului (dacă este cazul) și rentabilitatea activelor planului
(cu excepția dobânzii) sunt recunoscute imediat în situația poziției financiare cu o cheltuială sau un credit pentru alte
elemente ale rezultatului global în perioada în care acestea apar. Reevaluările recunoscute în alte elemente ale rezultatului
global nu sunt reclasificate.

(m)
Subvenții guvernamentale

Subvențiile guvernamentale nu sunt recunoscute până când nu există o asigurare rezonabilă că Grupul va respecta condițiile
aferente acestora și că subvențiile vor fi primite.
Subvențiile guvernamentale sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în mod sistematic pe parcursul perioadelor în
care Grupul recunoaște drept cheltuieli costurile aferente pentru care subvențiile sunt destinate să compenseze. În mod
specific, subvențiile guvernamentale a căror condiție principală este ca Grupul să achiziționeze, să construiască sau să
achiziționeze în alt mod active imobilizate (inclusiv imobilizări corporale) sunt recunoscute ca venituri amânate în situația
consolidată a poziției financiare și transferate în contul de profit și pierdere pe o bază sistematică și rațională pe durata de
viață utilă a activelor aferente.
Subvențiile guvernamentale care sunt de încasat drept compensație pentru cheltuielile sau pierderile deja suportate sau în
scopul acordării de sprijin financiar imediat Grupului fără costuri viitoare conexe sunt recunoscute în contul de profit și
pierdere în perioada în care devin exigibile.

(n)
Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci când Grupul are o obligație prezentă (legală sau implicită) ca urmare a unui
eveniment trecut, când este probabil ca Grupul să fie obligat să deconteze obligația și când se poate face o estimare fiabilă a
valorii obligației.
Provizioanele sunt stabilite prin actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare preconizate utilizând o rată de pre-impozitare
care reflectă evaluările actuale ale pieței privind valoarea-timp a banilor și riscurile specifice datoriei. Anularea reducerii este
recunoscută drept cheltuială financiară. În cazul în care efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea unui
provizion este valoarea actualizată a cheltuielilor care se preconizează a fi necesare pentru decontarea obligației.
Atunci când se așteaptă ca unele sau toate beneficiile economice necesare pentru a deconta un provizion să fie recuperate
de la o terță parte, o creanță este recunoscută ca activ dacă este practic sigur că rambursarea va fi primită și valoarea
creanței poate fi evaluată în mod fiabil.
Contracte oneroase
Obligațiile actuale care decurg din contracte oneroase sunt recunoscute și evaluate ca provizioane. Se consideră că există un
contract oneros în cazul în care
Grupul
are un contract în temeiul căruia costurile inevitabile ale îndeplinirii obligațiilor care
decurg din contract depășesc beneficiile economice preconizate a fi primite din contract.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

26

3.POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Provizioane pentru scoatere din uz

Datoriile pentru costurile de dezafectare sunt recunoscute atunci când Grupul are obligația de a demonta și de a îndepărta o
instalație sau un element de instalație și de a reface amplasamentul pe care se află aceasta și atunci când se poate face o
estimare fiabilă a acestei obligații. Conform Autorizației Integrate de Mediu nr. 1/10.01.2013 emise de Agenția pentru
Protecția Mediului Bacău, Grupul trebuie să dezinstaleze echipamentele la data încetării activității și să readucă terenul la
starea inițială. La 31 decembrie 2022, Grupul nu are în plan să înceteze total sau parțial activitatea Grupului.
Cu toate acestea, s-a înregistrat un provizion de dezafectare în ceea ce privește depozitele de substanțe periculoase și
nepericuloase pentru care partea de dezafectare ar trebui îndeplinită pentru a se conforma cerințelor de mediu.

(o)
Impozitul pe profit

Cheltuielile cu impozitul pe profit cuprind impozitul curent și impozitul amânat.
Impozitul curent este impozitul care se așteaptă să fie plătit sau încasat pentru veniturile sau pierderile impozabile realizate
în cursul anului, utilizând cotele de impozitare adoptate sau adoptate substanțial la data raportării, precum și orice ajustare
a obligațiilor de plată a impozitului pe profit pentru anii precedenți. Impozitul curent datorat include, de asemenea, orice
impozit care rezultă din declararea dividendelor.

Impozitul amânat este recunoscut în ceea ce privește diferențele temporare dintre valorile contabile ale activelor și
datoriilor în scopul raportării financiare și baza fiscală utilizată pentru calcularea impozitului. Impozitul amânat nu este
recunoscut pentru următoarele diferențe temporare:


recunoașterea inițială a activelor sau datoriilor care provin dintr-o tranzacție care nu este o combinare de
întreprinderi și care nu afectează profitul sau pierderea contabilă sau impozabilă;

diferențele privind investițiile în filiale sau entități controlate în comun, în măsura în care este probabil ca acestea
să nu fie reluate în viitorul apropiat; și

diferențele temporare impozabile care rezultă din recunoașterea inițială a fondului comercial.
Creanțele și datoriile privind impozitul amânat sunt compensate numai dacă există un drept executoriu din punct de vedere
juridic de a compensa datoriile și creanțele fiscale curente și se referă la impozitele percepute de aceeași autoritate fiscală
aceluiași grup sau grupului impozabil diferit, iar Grupul intenționează să își deconteze activele și datoriile privind impozitul
curent pe o bază netă.
O creanță privind impozitul amânat este recunoscută pentru pierderile fiscale neutilizate, creditele fiscale și diferențele
temporare deductibile, în măsura în care este probabilă realizarea de profituri impozabile care vor fi disponibile în viitor și
vor fi utilizate. Creanțele privind impozitul amânat sunt revizuite la fiecare dată de raportare și sunt reduse în măsura în care
nu mai este probabil să se realizeze un beneficiu fiscal. Efectul modificării ratei de impozitare asupra impozitului amânat este
recunoscut în contul de profit și pierdere, cu excepția cazului în care se referă la elemente recunoscute în alte elemente ale
rezultatului global sau direct în capitalurile proprii.

Cota legală a impozitului pe venit pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022 a fost de 16% (31 decembrie 2021: 16%).

(p)
Părți afiliate

Societățile sunt considerate afiliate dacă una dintre părți, prin proprietate, drepturi contractuale, relații de familie sau alt tip,
are posibilitatea de a controla direct sau indirect sau de a influența în mod semnificativ cealaltă parte.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

27

3.
POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(q)
Venituri

Veniturile sunt evaluate
în conformitate cu IFRS 15 – Venituri din contractele cu clienții
.
IFRS 15 stabilește un model în 5 pași pentru a înregistra veniturile rezultate din contractele cu clienții:

Pasul 1: Identificarea unui contract cu un client

Pasul 2: Identificarea obligațiilor de executare stabilite în contract

Pasul 3: Determinarea prețului tranzacției

Pasul 4: Alocarea prețului tranzacției pentru obligațiile de executare incluse în contract

Pasul 5: Recunoașterea veniturilor pe măsură ce societatea îndeplinește fiecare obligație de executare
În conformitate cu IFRS 15, veniturile sunt recunoscute în suma care reflectă contraprestația la care o entitate se așteaptă să
aibă dreptul în schimbul transferului de bunuri sau servicii către un client.
Venituri din vânzările de bunuri
Veniturile din vânzările de bunuri sunt recunoscute la un moment în timp când se transferă controlul unui produs asupra
cumpărătorului.
Contraprestația promisă în contractele de vânzare nu include o contraprestație variabilă, cum ar fi reduceri, rabaturi,
rambursări, credite, concesii de preț, stimulente, bonusuri de performanță sau alte elemente similare.
Grupul facturează clientul pentru prețul convenit cu un termen uzual de plată de 30 de zile, unele grupuri de clienți ar putea
beneficia de o durată de plată maximă de 90 de zile. Plățile în avans sunt solicitate de Grup clienților externi și odată ce
avansul este primit, bunurile sunt livrate în mai puțin de 30 de zile.
Grupul nu aplică contracte cadru pe termen lung cu angajament minim de cumpărare, deoarece toate achizițiile sunt
comenzi ad-hoc.
În conformitate cu IFRS 15, veniturile sunt recunoscute atunci când un client obține controlul asupra bunurilor. Grupul
livrează bunuri în condiții contractuale bazate pe termenele de livrare.
Pentru contractele cu clienții, vânzarea de bunuri (în principal polioli, clorosodice și produse oxo-alcoolice) este, în general,
estimată a fi o obligație de executare unică. Grupul
percepe tarife suplimentare pentru transport în cazul în care clientul
necesită servicii de livrare și taxele de livrare sunt incluse în prețul produselor vândute. Astfel, livrarea are loc în mod
necesar înainte de controlul transferurilor de bunuri către client, iar politica Grupului este de a considera că taxele de livrare
nu sunt un serviciu separat furnizat clientului și sunt incluse în prețul tranzacției. Grupul nu oferă servicii de transport ca un
serviciu de sine stătător, iar acestea se efectuează în legătură cu vânzarea de bunuri către anumiți clienți.
Grupul se așteaptă ca recunoașterea veniturilor să aibă loc la un moment în timp, când controlul activului este transferat
clientului, și anume la livrarea bunurilor în conformitate cu Incoterms stabilite. Principalul criteriu Incoterm utilizat de Grup
este FCA Franco transportator pentru peste 70% din vânzările Grupului, urmat de DAP Livrare la locul stabilit, DDP Franco
destinație vămuit CIP Transport și asigurare plătite.
La 31 decembrie 2022 și 2021, Grupul nu a avut niciun acord cu facturare înainte de livrare încheiat.
Venituri din servicii
Veniturile din vânzările de servicii sunt evaluate pe baza contraprestației la care Grupul se așteaptă să aibă dreptul într-un
contract cu un client. Grupul recunoaște veniturile atunci când transferă controlul unui serviciu către un
client. Serviciile
oferite de Grup sunt recunoscute lunar odată ce serviciul este efectuat.
Grupul aplică condiții tipice de plată de 30 de zile

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

28

3.POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(r)
Venituri și cheltuieli financiare

Veniturile financiare includ veniturile din dobânzi, veniturile din dividende, modificările valorii juste a activelor financiare
prin contul de profit și pierdere. Veniturile din dobânzi sunt recunoscute pe măsură ce se acumulează în profit sau pierdere
folosind metoda dobânzii efective. Veniturile din dividende sunt recunoscute în profit sau pierdere la data la care se
stabilește dreptul Grupului de a încasa dividende.
Cheltuielile financiare cuprind cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor, anularea reducerii provizioanelor,
modificarea valorii juste a activelor financiare recunoscute la valoarea justă prin contul de profit sau și pierdere.
Toate costurile îndatorării care nu pot fi atribuite direct unei achiziții, construcții sau producții de active pe termen lung sunt
recunoscute în contul de profit și pierdere, utilizând metoda dobânzii efective.
Câștigurile și pierderile din diferențele de schimb valutar sunt evaluate pe bază netă.

(s)
Datorii contingente

Datoriile contingente nu sunt recunoscute în situațiile financiare consolidate. Acestea sunt prezentate în cazul în care există
posibilitatea unei ieșiri de resurse reprezentând posibile beneficii economice, dar nu probabile, și / sau suma poate fi
estimată în mod fiabil. Un activ contingent nu este recunoscut în prezentele situații financiare consolidate, dar este
prezentat atunci când o intrare de beneficii economice este probabilă, dar nu îndepărtată, iar valoarea nu poate fi estimată
în mod fiabil.

(t)
Valoarea justă

Anumite politici contabile ale Grupului și cerințele de prezentare de informații necesită stabilirea valorii juste pentru activele
și datoriile financiare, cum ar fi pentru cele nefinanciare. Valorile juste au fost determinate pentru a evalua și a prezenta
informațiile din situațiile financiare consolidate utilizând metodele descrise mai jos. Dacă este cazul, informații suplimentare
despre ipotezele utilizate la stabilirea valorilor juste sunt prezentate specific pentru activ sau datorie.

(u)
Combinări de întreprinderi

Achizițiile de întreprinderi sunt contabilizate folosind metoda achiziției. Contraprestația transferată într-o combinare de
întreprinderi este evaluată la valoarea justă, care se calculează ca suma valorilor juste de la data achiziției ale activelor
transferate de Grup, a datoriilor suportate de Grup față de foștii proprietari ai entității achiziționate și a participației în
capitalurile proprii emise de Grup în schimbul controlului entității achiziționate. Costurile legate de achiziție sunt
recunoscute în contul de profit și pierdere pe măsură ce sunt suportate.
La data achiziției, activele identificabile dobândite și datoriile asumate sunt recunoscute la valoarea lor justă la data
achiziției, cu excepția faptului că:

creanțele sau datoriile privind impozitul amânat și activele sau datoriile aferente acordurilor privind beneficiile
angajaților sunt recunoscute și evaluate în conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit și, respectiv, IAS 19
Beneficiile angajaților;

datoriile sau instrumentele de capitaluri proprii legate de acordurile de plată pe bază de acțiuni ale entității
achiziționate sau de acordurile de plată pe bază de acțiuni ale Grupului încheiate pentru a înlocui acordurile de
plată pe bază de acțiuni ale entității achiziționate sunt evaluate în conformitate cu IFRS 2 Plăți pe bază de acțiuni
la data achiziției (a se vedea mai jos); și

activele (sau grupurile de cedare) care sunt clasificate ca deținute în vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5
Activele imobilizate deținute în vederea vânzării și operațiunile întrerupte sunt evaluate în conformitate cu
standardul respectiv.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

29

3.POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(u)
Combinări de întreprinderi (continuare)

Fondul comercial este evaluat ca fiind excedentul sumei contraprestației transferate, valoarea oricăror participații care nu
controlează în entitatea achiziționată și valoarea justă a participației în capitalurile proprii deținute anterior de dobânditor în
entitatea dobândită (dacă există) față de valoarea netă a valorii de la data achiziției a activelor identificabile dobândite și a
datoriilor asumate. În cazul în care, după reevaluare, valoarea netă de la data achiziției a activelor identificabile dobândite și
a datoriilor asumate depășește suma contraprestației transferate, valoarea oricăror interese care nu controlează în entitatea
dobândită și valoarea justă a participației deținute anterior a dobânditorului în entitatea dobândită (dacă există), excedentul
este recunoscut imediat în contul de profit și pierdere drept câștig din cumpărarea în condiții avantajoase.

Atunci când contraprestația transferată de Grup într-o combinare de întreprinderi include un acord de contraprestație
contingentă, contraprestația contingentă este evaluată la valoarea justă de la data achiziției și inclusă ca parte a
contraprestației transferate într-o combinare de întreprinderi. Modificările valorii juste a contraprestației contingente care
se califică drept ajustări ale perioadei de evaluare sunt ajustate retroactiv, cu ajustări corespunzătoare în fondul comercial.
Ajustările perioadei de evaluare sunt ajustări care rezultă din informații suplimentare obținute în cursul „perioadei de
evaluare” (care nu pot depăși un an de la data achiziției) cu privire la faptele și circumstanțele care existau la data achiziției.

Contabilizarea ulterioară a modificărilor valorii juste a contraprestației contingente care nu se califică drept ajustări ale
perioadei de evaluare depinde de modul în care este clasificată contraprestația contingentă. Contraprestația contingentă
care este clasificată drept capital propriu nu este reevaluată la datele de raportare ulterioare, iar decontarea sa ulterioară
este contabilizată în cadrul capitalurilor proprii. Alte contraprestații contingente sunt reevaluate la valoarea justă la datele
ulterioare de raportare, cu modificări ale valorii juste recunoscute în contul de profit și pierdere.
Atunci când o combinare de întreprinderi este realizată în etape, participațiile deținute anterior de Grup în entitatea
achiziționată sunt reevaluate la valoarea justă de la data achiziției, iar câștigul sau pierderea rezultat(ă), dacă există, este
recunoscut(ă) în contul de profit și pierdere. Sumele care rezultă din participațiile în entitatea dobândită înainte de data
achiziției care au fost recunoscute anterior în alte elemente ale rezultatului global sunt reclasificate în contul de profit și
pierdere, dacă un astfel de tratament ar fi adecvat în cazul în care interesul respectiv ar fi cedat.
În cazul în care contabilizarea inițială a unei combinări de întreprinderi este incompletă până la sfârșitul perioadei de
raportare în care are loc combinarea, Grupul raportează sume provizorii pentru elementele pentru care contabilizarea este
incompletă. Aceste valori provizorii sunt ajustate în cursul perioadei de evaluare (a se vedea mai sus) sau sunt recunoscute
active sau datorii suplimentare pentru a reflecta noile informații obținute cu privire la faptele și circumstanțele care existau
la data achiziției care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi afectat valorile recunoscute la data respectivă.

(v)
Investiții în entități asociate

O entitate asociată este o entitate asupra căreia Grupul are o influență semnificativă și care nu este nici filială, nici interes
într-o asociere în participație. O influență semnificativă este puterea de a participa la deciziile de politică financiară și
operațională ale entității în care s-a investit
.

Rezultatele și activele și pasivele entităților asociate sunt incluse în aceste situații financiare utilizând metoda contabilă a
punerii în echivalență, cu excepția cazului în care investiția este clasificată ca fiind deținută în vederea vânzării, caz în care
este contabilizată în conformitate cu IFRS 5.
Conform metodei punerii în echivalență, o investiție într-o entitate asociată este recunoscută inițial în situația consolidată a
poziției financiare la cost și ajustată ulterior pentru a recunoaște partea Grupului din profitul sau pierderea și din alte
elemente ale rezultatului global ale entității asociate. În cazul în care partea Grupului din pierderile unei entități asociate
depășește participația Grupului în entitatea asociată respectivă (care include orice interese pe termen lung care, în esență,
fac parte din investiția netă a Grupului în entitatea asociată), Grupul încetează să recunoască partea sa de pierderi
suplimentare. Pierderile suplimentare sunt recunoscute numai în măsura în care Grupul și-a asumat obligații legale sau
implicite sau a efectuat plăți în numele asociatului.
O investiție într-o entitate asociată este contabilizată utilizând metoda punerii în echivalență de la data la care entitatea în
care s-a investit devine asociată. La achiziționarea investiției într-o entitate asociată, orice depășire a costului investiției față
de cota Grupului din valoarea justă netă a activelor și pasivelor identificabile ale entității în care s-a investit este recunoscută
ca fond comercial, care este inclusă în valoarea contabilă a investiției. Orice depășire a cotei Grupului din valoarea justă netă

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

30

a activelor și datoriilor identificabile față de costul investiției, după reevaluare, este recunoscută imediat în contul de profit și pierdere în perioada în care investiția este achiziționată.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

31

3.POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(w)
Consolidarea entităților aflate sub control comun

Achiziționarea entităților aflate sub control comun este o tranzacție în care entitățile achiziționate sunt controlate în cele din
urmă de aceeași parte sau de aceleași părți, atât înainte, cât și după consolidare, iar acest control nu este temporar.
Conform metodei valorii contabile precedente, consolidarea se efectuează după cum urmează:

activele și pasivele dobândite se înregistrează la valorile lor contabile existente;

nu se înregistrează niciun fond comercial, excedentul din achiziție se înregistrează în rezultatul reportat al
Grupului;

valorile contabile ale activelor, datoriilor, veniturilor și cheltuielilor entităților aflate sub control comun au fost
agregate și toate soldurile și tranzacțiile dintre entități au fost eliminate.

4.
PRINCIPALELE RAȚIONAMENTE CONTABILE ȘI SURSE-CHEIE DE INCERTITUDINE A ESTIMĂRILOR

În aplicarea politicilor contabile ale Grupului, care sunt descrise în nota 3, administratorii sunt obligați să facă judecăți (altele
decât cele care implică estimări) care au un impact semnificativ asupra sumelor recunoscute și să facă estimări și ipoteze cu
privire la valorile contabile ale activelor și pasivelor care nu sunt ușor de observat din alte surse. Estimările și ipotezele
asociate se bazează pe experiența istorică și pe alți factori care sunt considerați relevanți.
Rezultatele reale pot diferi de aceste estimări. Estimările și ipotezele subiacente sunt revizuite în permanență. Revizuirile
estimărilor contabile sunt recunoscute în perioada în care estimarea este revizuită atunci când revizuirea afectează numai
perioada respectivă sau în perioada revizuirii și în perioadele viitoare, atunci când revizuirea afectează atât perioadele
curente, cât și cele viitoare.
Principalele raționamente în aplicarea politicilor contabile ale Grupului
Prezentăm

în

continuare

principalele

raționamente,

în

afară

de

cele

care

implică

estimări

(care

sunt

prezentate

separat

mai
jos),

pe

care

conducerea

le-a

făcut

în

procesul

de

aplicare

a

politicilor

contabile

ale

Grupului

și

care

au

cel

mai

semnificativ
efect asupra sumelor recunoscute în situațiile financiare.
Reevaluarea activelor corporale
Grupul își înregistrează activele corporale pe baza metodei reevaluării. Ultima reevaluare a imobilizărilor corporale a fost
efectuată la 31 decembrie 2021, utilizând metoda costului amortizat și ajustată, după caz, pe baza unui exercițiu de testare a
deprecierii.

Deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale

La fiecare dată a bilanțului, Societatea revizuiește valorile contabile ale activelor necorporale și corporale pentru a stabili
dacă există indicii că aceste active au suferit o pierdere din depreciere. Dacă există astfel de indiciu, este estimată valoarea
recuperabilă a activului pentru a determina amploarea pierderii din depreciere (dacă există). La 31 decembrie 2022 și 31
decembrie 2021, conducerea a evaluat dacă există indicii de depreciere a imobilizărilor necorporale. Nu există niciun indiciu
de depreciere a imobilizărilor necorporale.
La evaluarea valorii recuperabile a activelor corporale și necorporale, conducerea estimează fluxurile de trezorerie viitoare
actualizate la valoarea lor prezentă utilizând o rată de actualizare înainte de impozitare care reflectă evaluările actuale ale
pieței privind valoarea-timp a banilor și riscurile specifice activelor corporale și necorporale pentru care estimările fluxurilor
de trezorerie viitoare nu au fost ajustate. Societatea consideră că costurile de cedare nu sunt neglijabile, iar valoarea justă
minus costurile de cedare a activului reevaluat este în mod necesar mai mică decât valoarea justă.
Grupul consideră că costurile de cedare a imobilizărilor corporale și necorporale nu sunt neglijabile, iar valoarea justă minus
costurile de cedare a activului reevaluat trebuie să fie mai mic decât valoarea justă. Prin urmare, activul reevaluat va fi
depreciat dacă

valoarea justă a acestuia minus costul de vânzare

este mai mică decât valoarea sa reevaluată. În acest caz,
după aplicarea cerințelor de reevaluare, Grupul face acest lucru pentru a stabili dacă activul ar putea fi depreciat.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

32

4. PRINCIPALELE RAȚIONAMENTE CONTABILE ȘI SURSE-CHEIE DE INCERTITUDINE A ESTIMĂRILOR (continuare)

Valoarea recuperabilă pentru imobilizările necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată (mărci comerciale și liste de
clienți) este determinată anual ca valoarea justă minus costurile de vânzare ale imobilizării necorporale specifice. Compania
determină valoarea justă pentru analiza deprecierii în mod specific pentru fiecare element al imobilizărilor necorporale cu
durată de viață utilă nedeterminată.

Atunci când evaluează valoarea justă a activelor corporale și necorporale, Grupul utilizează, pe cât posibil, date observabile pe
piață. Valorile juste sunt clasificate în niveluri diferite într-o ierarhie a valorii juste pe baza datelor de intrare utilizate în
tehnicile de evaluare după cum urmează:


Nivelul 1: prețuri cotate (neajustate) pe piețele active pentru active identice;

Nivelul 2: date de intrare, altele decât prețurile cotate incluse la nivelul 1, care sunt observabile pentru activ, fie
direct (adică ca prețuri), fie indirect (adică derivate din prețuri);

Nivelul 3: date de intrare pentru activ care nu se bazează pe date de piață observabile (date de intrare neobservabile).
Bugetele utilizate includ previziuni privind veniturile, materiile prime, utilitățile, costurile cu personalul și alte cheltuieli de
exploatare și venituri pe baza condițiilor de piață actuale și anticipate și sunt aprobate de consiliul de administrație. Cu toate
acestea, bugetele utilizate sunt supuse incertitudinilor determinate în principal de volatilitatea pieței și de ipotezele utilizate
de conducere, marja este semnificativă.

Principalele surse de incertitudine a estimărilor

Principalele ipoteze privind viitorul și alte surse-cheie de incertitudine a estimărilor în perioada de raportare care ar putea
avea un risc semnificativ de a determina o ajustare semnificativă a valorii contabile a datoriilor în următorul exercițiu
financiar sunt discutate mai jos.
Durata de viață utilă a elementelor de imobilizări corporale
La sfârșitul fiecărei perioade anuale de raportare, conducerea analizează dacă durata de viață utilă estimată a imobilizărilor
corporale este adecvată.
Provizioane și datorii contingente
Conducerea aplică raționamente în ceea ce privește evaluarea și recunoașterea provizioanelor (de exemplu, provizioane
scoaterea din uz, provizioane pentru pensii, provizioane pentru emisii de CO2, litigii comerciale etc.) și expunerile la datorii
contingente legate de litigiile aflate în derulare sau alte creanțe nesoluționate care fac obiectul unei negocieri în vederea
soluționării, medierii, arbitrajului sau reglementării guvernamentale, precum și la alte datorii contingente. Raționamentul
este necesar pentru a evalua probabilitatea ca o creanță în curs să fie încasată sau să apară o datorie și pentru a evalua
posibilitatea decontării financiare. Dată fiind incertitudinea inerentă a acestui proces de evaluare, pierderile reale pot fi
diferite de provizionul estimat inițial.

5.
VENITURI

Mai jos este o analiză a veniturilor Grupului pentru anul 2022 din operațiunile continue.
Anul încheiat la 31
decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Vânzări de produse finite

2.134.650.231

2.170.556.518

Servicii prestate

7.940.980

3.072.833

Vânzarea bunurilor achiziționate în vederea revânzării

89.027.959

34.069.277

Vânzări de produse reziduale

630.655

51.638

Venituri din servicii de transport

31.333.880

27.931.954

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

33

Total

2.263.583.705

2.235.682.220

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

34

5. VENITURI (continuare)

Prezentarea veniturilor pe linii de afaceri:

Anul încheiat la 31
decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Polioli

1.095.896.741

1.483.901.682

Clorosodice

995.302.506

442.133.305

Oxo-alcooli

66.746.104

261.699.919

Bunuri destinate revânzării

89.027.959

34.069.277

Altele

16.610.395

13.878.037

Total

2.263.583.705

2.235.682.220

Prezentarea veniturilor pe segmente geografice:
Anul încheiat la 31
decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Europa

2.092.939.716

1.901.966.292

Orientul Mijlociu

153.819.813

250.270.969

America

5.317.899

17.060.435

Asia-Pacific

10.105.615

57.213.981

Africa

1.400.662

9.170.543

Total

2.263.583.705

2.235.682.220

Prezentarea veniturilor pe țări:
Anul încheiat la 31
decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Vânzări totale

2.263.583.705

2.235.682.220

Vânzări interne

666.031.508

485.451.509

Vânzări la export

1.597.552.197

1.750.230.711

din care:

Polonia

375.375.331

516.194.880

Turcia

153.045.518

238.202.336

Bulgaria

147.469.036

70.798.524

Italia

134.002.652

109.317.532

Ungaria

125.482.910

140.419.596

Bosnia şi Herţegovina

73.364.518

19.229.550

Germania

68.423.055

105.836.253

Ucraina

68.118.694

59.918.888

Republica Cehă

61.860.992

44.009.939

Belgia

57.963.726

56.193.754

Altele__________

332.445.765

390.109.459

La 31 decembrie 2022, Grupul are angajamente de vânzare în valoare de 262.995.623 lei (31 decembrie 2021: 1.985.196.366
lei), entitatea se așteaptă să recunoască în 2023 suma prezentată drept venit.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

35

6.ALTE CÂȘTIGURI ȘI PIERDERI

Anul încheiat la 31
decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Pierdere/(câștig) net(ă) din creanțele neperformante scoase din evidență

6.067

18.602

Pierdere/(câștig) net(ă) din provizioane

7.529.741

30.577.917

Pierdere/(câștig) net(ă) din schimbul valutar

85.500

(2.760.282)

Pierdere/(câștig) net(ă) din deprecieri ale activelor circulante

(5.521.300)

1.765.249

Pierdere/(câștig) net(ă) din active fixe cedate

(171.926)

(445.200)

Pierdere/(câștig) net(ă) din deprecieri ale activelor financiare

8.655.349

875.592

Alte câștiguri și pierderi

10.620

(385)

Total

(10.594.051)

30.031.493

7.
MATERII PRIME ȘI MATERIALE CONSUMABILE

Anul încheiat la
31 decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Materii prime

698.663.708

736.709.982

Alte materiale consumabile și stocuri

38.815.063

30.382.919

Total

737.478.771

767.092.901

8.
CHELTUIELI CU BENEFICIILE ANGAJAȚILOR

Anul încheiat la
31 decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Salarii

145.444.674

159.833.797

din care:

– suma plătită conducerii

22.339.330

22.646.872

– suma plătită consiliului de administrație

11.282.590

14.163.983

Cheltuieli cu tichetele de masă

10.013.355

10.636.407

Cheltuieli cu tichetele cadou

Cheltuieli cu tichetele de vacanță

4.606.850

18.550

Cheltuieli cu asigurările sociale

9.836.016

9.589.904

Total

169.900.895

180.078.658

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

36

9.AMORTIZARE

Anul încheiat la 31
decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Amortizarea activelor aferente dreptului de utilizare

8.820.555

4.995.437

Amortizarea investițiilor imobiliare

1.893.860

648.137

Amortizarea imobilizărilor corporale

138.823.571

98.817.556

Amortizarea imobilizărilor necorporale

4.450.419

6.661.739

Total

153.988.404

111.122.869

10.
ALTE SERVICII TERȚE

Anul încheiat la 31
decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Cheltuieli de consultanță

832.371

1.379.554

Alte servicii terțe, din care:

44.212.208

28.347.674

Servicii logistice

10.809.980

10.195.438

Servicii de securitate

4.266.098

3.333.780

Servicii de consultanță

1.057.861

2.069.861

Monitorizarea apelor uzate

946.904

1.057.341

Alte servicii

27.131.365

11.691.254

Total

45.044.579

29.727.228

11.
ALTE VENITURI

Anul încheiat la 31
decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Despăgubiri, amenzi și penalități

50.567

146.321

Amortizarea subvențiilor pentru investiții

2.178.343

2.315.162

Ajutoare de stat pentru costurile indirecte ale emisiilor cu efect de seră
pentru 2021*

32.404.226

Alte venituri

3.005.545

2.574.086

Total

37.638.681

5.035.569

* Grupul a beneficiat de o schemă de ajutor de stat oferită de Guvernul României pentru a sprijini companiile din sectoarele
și sub-sectoarele expuse unui risc semnificativ de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră
în prețul energiei electrice. Măsura acoperă costurile emisiilor indirecte suportate în anii 2021 și 2022.
Grupul a înregistrat ca alte venituri suma de 32.404.226 lei reprezentând subvenția pentru costul emisiilor indirecte pe anul
2021. Subvenția aferentă costurilor emisiilor indirecte aferente anului 2022 în valoare de 64.173.308 lei a fost înregistrată la
„Cheltuieli cu apa și energia” în Situația consolidată a profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global.

Schema de ajutor a fost aprobată de Guvern în octombrie 2022, astfel că înregistrările au fost operate de Grup în 2022 când
acordarea ajutorului din partea Guvernului era o certitudine.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

37

12.ALTE CHELTUIELI

Anul încheiat la 31
decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Cheltuieli cu penalitățile*

19.758.878

21.636.468

Sponsorizare acordată

14.248.728

14.065.513

Alte impozite, taxe și cheltuieli asimilate

5.753.272

5.353.835

Prime de asigurare

2.579.799

4.763.729

Redevențe și cheltuieli cu chiriile

4.152.564

1.750.655

Alte cheltuieli de exploatare

5.820.081

1.709.884

Divertisment, promovare și publicitate

1.641.212

1.584.379

Cheltuieli de deplasare și cazare

1.373.721

618.551

Despăgubiri, amenzi și penalități

1.397.092

610.306

Cheltuieli de transport

440.178

480.954

Cheltuieli de poștă și telecomunicații

275.645

269.930

Materiale neînmagazinate

95.502

77.963

Total

57.536.672

52.922.167

* Cheltuielile cu penalitățile pentru anul 2022 în sumă de 19.758.878 lei (31 decembrie 2021: 21.636.468 lei) reprezintă
penalități pentru depășirea concentrației maxime admisibile a indicatorilor chimici în apele uzate, plătite Apelor Române și
variază în funcție de nivelul producției de propilenă.

13.
COSTURI DE FINANȚARE

Anul încheiat la 31
decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Comisioane plătite

277.898

13.399.271

Cheltuieli de garanție

14.210.214

Cheltuieli cu dobânzile

20.123.112

66.952.514

Efectele modificărilor cursului de schimb valutar asupra soldului
creditelor acordate în monedă străină

1.215.678

9.134.797

Total

21.615.668

103.696.796

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

38

14.
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT

Anul încheiat la 31
decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

56.681.502

70.655.027

(Câștig) / Cheltuială cu impozitul amânat

(10.013.865)

(9.936.704)

Cheltuieli cu/(Venituri din) impozitul pe profit

46.667.637

60.718.323

Profitul contabil înainte de impozitare

318.281.621

449.372.792

Cheltuieli cu/(Venituri din) impozitul pe profit calculat la 16%

59.925.059

71.899.647

Sponsorizări

(377.880)

(410.512)

Efectul venitului neimpozabil

Efectul profitului reinvestit*

(463.253)

(752.542)

Efectul cheltuielilor nedeductibile

5.008.456

3.694.909

Efectul bonificării

Efectul altor diferențe permanente

(4.480.135)

178.503

Efectul altor facilități fiscale

(9.868.076)

(9.547.194)

Rezerva legală

(3.076.534)

(4.344.488)

Cheltuieli cu/(Câștiguri din) impozitul pe profit aferent anului

46.667.637

60.718.323

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

39

14.CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT (continuare)

Componentele datoriei privind impozitul amânat:

Diferențe
temporare
cumulative
2022

(Activ) / Datorie
cu impozitul
amânat
2022

Diferențe
temporare
cumulative
2021

(Activ) / Datorie cu
impozitul amânat
2021

Provizioane și obligații privind pensiile

34.683.970

5.549.435

52.503.344

8.400.535

Imobilizări corporale

(807.962.043)

(129.273.927)

(894.496.814)

(143.119.490)

Alte imobilizări necorporale

(121.473.111)

(19.435.698)

(125.641.276)

(20.102.604)

Drept de utilizare și datorii de leasing

762.731

122.037

813.017

130.083

Ajustări de depreciere pentru investiții financiare

27.991.559

4.478.649

36.646.908

5.863.505

Ajustări de depreciere pentru stocuri

5.597.608

895.617

1.940.689

310.510

Ajustări de depreciere pentru creanțe comerciale și alte creanțe

2.991.558

478.649

8.142.409

1.302.785

Împrumuturi

Dobânda la credite deductibilă în următorii ani

Datorii comerciale și alte datorii

6.552.185

1.043.550

6.619.528

1.059.126

TOTAL

(850.855.542)

(136.141.686)

(913.472.195)

(146.155.550)

Impactul în contul de profit și pierdere

(10.013.865)

(9.936.704)

Impactul asupra altor elemente ale rezultatului global

69.965.234

Variația datoriilor cu impozitul amânat

(10.013.865)

60.028.530

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

40

15.IMOBILIZĂRI CORPORALE

Terenuri

Clădiri și alte
construcții

Instalații, utilaje
și echipamente

Mobilier și
accesorii

Active în curs
de execuție

Provizioane
pentru
dezafectare

Plăți în avans
pentru active
imobilizate

Total

COST

La 1 ianuarie 2021

103.628.985

419.129.181

1.079.805.013

5.195.100

79.445.886

6.634.752

2.724.604

1.696.563.519

Creștere, din care:

20.516.255

275.238.397

314.150.214

595.534

50.323.608

24.992.841

685.816.849

Creștere din reevaluare

19.500.287

273.457.209

299.580.362

439.402

592.977.261

Transferuri

1.781.189

7.109.332

156.132

5.806.081

14.852.733

Scădere, din care:

9.992.004

7.250.937

104.251.077

315.684

9.450.203

5.806.081

137.065.986

Scădere din reevaluare

9.992.004

7.187.457

101.046.854

301.604

118.527.919

Transferuri

9.046.653

5.806.081

14.852.734

Anularea amortizării
cumulate

79.358.094

224.198.979

902.760

304.459.834

La 31 decembrie 2021

114.153.236

607.758.547

1.065.505.171

4.572.190

120.319.290

6.634.752

21.911.365

1.940.854.548

Creștere, din care:

5.528.249

20.122.563

53.274.640

1.156.562

207.709.525

27.915.580

315.707.119

Intrări

5.528.249

13.351.898

192.301.663

27.915.580

239.097.393

Transferuri

15.485.363

29.621.855

1.143.685

15.373.250

61.624.153

Achiziții de subsidiare

10.300.887

12.875

34.611

10.348.373

Transferuri din investiții
imobiliare

4.637.200

4.637.200

Scădere, din care:

588.062

6.368.292

56.711

47.148.433

15.373.250

69.534.748

Transferuri

46.250.904

15.373.250

61.624.154

La 31 decembrie 2022

119.681.485

627.293.048

1.112.411.518

5.672.039

280.880.381

6.634.752

34.453.694

2.187.026.919

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

41

15.
IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare)

Terenuri

Clădiri și alte
construcții

Instalații, utilaje
și echipamente

Mobilier și
accesorii

Active în curs
de execuție

Provizioane
pentru
dezafectare

Plăți în avans
pentru active
imobilizate

Total

AMORTIZARE CUMULATĂ

La 1 ianuarie 2021

54.887.360

152.125.668

605.311

5.309.933

212.928.272

Intrări

24.534.214

73.365.979

312.558

949.344

99.162.095

Cedări, din care

79.421.574

225.491.647

917.869

305.831.090

Anularea amortizării
cumulate

79.358.094

224.198.979

902.760

304.459.834

La 31 decembrie 2021

6.259.277

6.259.277

Intrări

31.072.360

107.141.581

496.989

112.641

138.823.571

Achiziții de subsidiare

1.260.915

12.875

1.273.790

Cedări, din care

7.186

2.650.954

2.658.140

Anularea amortizării
cumulate

La 31 decembrie 2022

31.065.174

105.751.541

509.864

6.371.918

143.698.497

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

42

15. IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare)

Terenuri

Clădiri și alte
construcții

Instalații,
utilaje și
echipamente

Mobilier și
accesorii

Active în curs
de execuție

Provizioane
pentru
dezafectare

Plăți în avans
pentru active
imobilizate

Total

AJUSTĂRI DE DEPRECIERE

La 1 ianuarie 2021

65.013.055

67.578.624

253.910

3.235.865

136.081.454

Creștere

138.254.841

45.058.291

140.531

183.453.663

Din care, recunoscută în
alte elemente ale
rezultatului global

134.609.097

36.873.208

32.669

171.514.974

Scădere

64.872.653

67.548.605

290.125

132.711.383

Din care, recunoscută în
alte elemente ale
rezultatului global

57.510.008

28.119.738

85.629.746

La 31 decembrie 2021

138.395.243

45.088.310

104.316

3.235.865

186.823.734

Creștere

Scădere

56.335

3.357.826

117

3.414.278

La 31 decembrie 2022

138.338.908

41.730.484

104.199

3.235.865

183.409.456

VALOARE CONTABILĂ
NETĂ

La 31 decembrie 2021

114.153.236

469.363.304

1.020.416.860

4.467.874

117.083.425

375.471

21.911.230

1.747.771.404

La 31 decembrie 2022

119.681.485

457.888.966

964.929.493

5.057.977

277.644.516

262.834

34.453.694

1.859.918.966

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

43

15. IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare)

Evaluarea valorii juste

Terenurile, clădirile și echipamentele Societății sunt evaluate la valoarea reevaluată, fiind valoarea justă la data reevaluării,
minus orice amortizare acumulată ulterioară și pierderile ulterioare acumulate din depreciere.
Evaluările la valoarea justă a activelor corporale ale Grupului la 31 decembrie 2021 au fost efectuate de Darian DRS S.A. un
evaluator independent. Darian DRS S.A. este membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România și are
calificări adecvate și experiență recentă în evaluarea la valoarea justă a proprietăților din locațiile relevante. Evaluarea este
conformă cu standardele internaționale de evaluare și s-a bazat pe tranzacțiile recente de pe piață în condiții de concurență
deplină pentru proprietăți similare, ori de câte ori a fost posibil, precum și pe metoda fluxurilor de trezorerie actualizate.
Grupul consideră că nu există nicio modificare semnificativă a valorii juste a imobilizărilor corporale la 31 decembrie 2022 în
comparație cu ultima reevaluare.
Imobilizările corporale aflate pe platforma industrială Onești au fost ipotecate pentru credite bancare (a se vedea nota 23.a).
Creditele la termen de la CEC Bank si Alpha Bank sunt garantate în comun cu ipotecă asupra imobilizărilor corporale aflate
pe platforma industriala de la Onești și cesiunea poliței de asigurare.
Grupul a dezvoltat mijloace fixe interne în valoare de 23.221.751 lei pentru 2022 și 16.188.982 lei pentru anul 2021. Acestea
sunt incluse în costul clădirilor și al altor construcții.
Dacă terenurile, clădirile și echipamentele deținute de Grup ar fi fost evaluate la cost istoric, valoarea contabilă a acestora ar
fi fost după cum urmează:
31 decembrie
2022

31 decembrie
2021

1 ianuarie
2021

Terenuri

88.274.785

38.723.277

37.676.622

Clădiri

269.622.589

171.943.567

167.724.112

Echipamente și altele

776.096.676

526.689.544

507.378.062

Total

1.133.994.050

737.356.388

712.778.796

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

44

16.
IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Concesiuni, brevete,
licențe, mărci
comerciale și
drepturi și active
similare

Alte imobilizări
necorporale

Total

COST

La ianuarie 1 2021

149.825.054

1.365.815

151.190.868

Intrări

247.855

10.049

257.904

Ieșiri

247.663

574.928

822.591

La 31 decembrie 2021

149.825.246

800.936

150.626.181

Intrări

203.061

24.198

227.259

Achiziții de subsidiare

19.597

19.597

Ieșiri

247.855

247.855

La 31 decembrie 2022

149.780.452

844.731

150.625.183

AMORTIZARE CUMULATĂ

La 1 ianuarie 2021

17.789.872

376.020

18.165.893

Cheltuieli de amortizare

6.455.408

206.331

6.661.739

Eliminat la cedarea activelor

247.663

574.928

822.591

La 31 decembrie 2021

23.997.617

7.422

24.005.039

Cheltuieli de amortizare

4.433.275

17.144

4.450.419

Achiziții de subsidiare

7.333

7.333

Eliminat la cedarea activelor

247.855

9.619

257.474

La 31 decembrie 2022

28.183.037

22.279

28.205.316

VALOARE CONTABILĂ NETĂ

La 31 decembrie 2021

125.827.629

793.511

126.621.140

La 31 decembrie 2022

121.597.415

822.452

122.419.867

Grupul deține mărci de comerț în valoare de 94.985.000 lei (31 decembrie 2021: 94.985.000 lei) și liste de clienți în valoare
de 4.296.492 lei (31 decembrie 2021: 4.296.492 lei) cu o durată de viață nedeterminată. Grupul efectuează anual un test de
depreciere pentru aceste imobilizări necorporale aplicând metoda fluxurilor de numerar actualizate. La 31 decembrie 2022 și
31 decembrie 2021, nu au fost identificate deprecieri. Grupul consideră că metodele folosite în analiza de depreciere sunt
adecvate având în vedere contextul operațiunilor desfășurate.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

45

17.INVESTIȚII IMOBILIARE

31 decembrie
2022

31 decembrie
2021

Sold la începutul anului

14.424.776

15.072.913

Intrări

23.558.506

Ieșiri

4.637.200

Amortizare

1.893.860

648.137

Sold la sfârșitul anului

31.452.222

14.424.776