SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE STATUTARE – 2022<br />


CHIMCOMPLEX S.A.
SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE STATUTARE
întocmite în conformitate cu
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice
2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile în conformitate cu
Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană
LA ȘI PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA
31 DECEMBRIE 2022

CUPRINS:
PAGINA:

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PENTRU SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
1 – 5
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
6 – 7
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A REZULTATULUI GLOBAL
8 – 9
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A MODIFICĂRILOR ALE CAPITALURILOR PROPRII
10
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE
11 – 12
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
13 – 91

CHIMCOMPLEX S.A.

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare consolidate.

6

31 decembrie

31 decembrie

1 ianuarie

Notă

2022

2021

2021

ACTIVE

Active imobilizate

Imobilizări corporale

15

1.851.483.903

1.747.770.870

1.347.550.462

Active cu drept de utilizare

23.b.

13.844.826

5.906.799

7.242.009

Investiții imobiliare

17

31.452.222

14.424.776

15.072.913

Imobilizări necorporale

16

122.407.778

126.621.140

133.024.975

Investiții în entități asociate

18

43.350.542

20.201.792

21.077.384

Investiții în filiale

16.693.426

1.727.426

1.727.426

Alte active pe termen lung

6.718.514

5.093.759

5.811.445

Total active imobilizate

2.085.951.211

1.921.746.562

1.531.506.614

Active circulante

Stocuri

19

237.998.985

157.905.520

95.592.546

Creanțe comerciale și alte creanțe

20

494.866.553

301.786.646

181.776.698

Împrumuturi acordate pe termen scurt

5.327.386

3.536.799

1.259.292

Casierie și solduri la bănci

21

40.466.919

147.994.841

40.785.956

Total active circulante

778.659.843

611.223.806

319.414.492

Total active

2.864.611.054

2.532.970.368

1.850.921.106

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII

Capital și rezerve

Capital subscris

22

1.190.991.169

1.190.991.169

1.182.587.379

Acțiuni proprii

22

(47.794.795)

(142.454)

Prima de emisiune

22

4.669.565

4.669.565

844.028

Rezerve legale

109.435.476

90.207.136

63.054.085

Rezultat reportat

(1.729.903)

(191.109.065)

(551.186.459)

Rezerva din reevaluare

577.222.870

578.340.730

211.023.250

Capitaluri proprii atribuibile proprietarilor


1.832.794.382

1.672.957.081

906.322.283

DATORII

Datorii pe termen lung

Subvenții

25

13.778.664

15.450.076

17.606.337

Datorii de leasing

23.b.

8.705.286

3.444.122

4.211.255

Datorii cu impozitul amânat

14

136.699.379

147.395.245

87.366.717

Provizioane

26

16.302.643

16.459.564

16.710.971

Împrumuturi pe termen lung

23.a.

457.459.739

294.521.275

548.481.115

Alte datorii

24

10.259.628

598.685

120.193

Total datorii pe termen lung

643.205.339

477.868.967

674.496.588

CHIMCOMPLEX S.A.

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare consolidate.

7

31 decembrie

31 decembrie

1 ianuarie

Notă

2022

2021

2021

Datorii pe termen scurt

Subvenții

25

27.230.691

2.541.998

1.590.458

Datorii comerciale și alte datorii

24

268.916.021

290.517.388

149.196.063

Datorii de leasing

23.b.

5.949.300

3.465.451

3.987.243

Obligații cu impozitul pe profit

21.787.658

20.092.468

13.166.042

Provizioane

26

18.575.007

36.043.780

11.381.419

Împrumuturi pe termen scurt

23.a.

46.152.656

29.483.235

90.781.010

Total datorii pe termen scurt

388.611.333

382.144.320

270.102.235

Total datorii

1.031.816.672

860.013.287

944.598.823

Total capitaluri proprii și datorii

2.864.611.054

2.532.970.368

1.850.921.106

Aceste situații financiare individuale au fost autorizate să fie emise de conducere la data de 27 martie 2023 și semnate în
numele acesteia de:
VUZA STEFAN,

STANCIUGEL NICOLAE,

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIAR

CHIMCOMPLEX S.A.

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare consolidate.

8

Anul încheiat la
31 decembrie

Anul încheiat la
31 decembrie

Notă

2022

2021

Venituri

5

2.258.532.411

2.235.205.433

Venituri din investiții

10.173.263

2.060.902

Alte câștiguri și pierderi

6

5.917.570

(30.000.431)

Costul mărfurilor vândute

(85.016.214)

(28.142.995)

Creșterea produselor finite și a producției în curs

74.765.385

42.726.248

Materii prime și materiale consumabile

7

(732.826.457)

(767.091.768)

Beneficiile angajaților

8

(162.889.823)

(176.525.730)

Amortizare

9

(152.995.779)

(111.120.202)

Costuri de distribuție

(41.182.892)

(38.932.655)

Cheltuieli cu apa si energia

(738.470.218)

(451.442.533)

Alte servicii terțe

10

(47.350.405)

(33.137.259)

Cheltuieli de întreținere și reparații

(36.763.622)

(29.462.915)

Alte venituri

11

37.638.394

4.965.878

Câștig sau (pierdere) net(ă) din reevaluarea imobilizărilor
corporale

15

(13.480.054)

Alte cheltuieli

12

(56.950.723)

(52.841.247)

Costuri de finanțare

13

(21.325.737)

(103.694.808)

Profit înainte de impozitare

311.255.153

449.085.864

Cheltuieli cu impozitul pe venit

14

(55.919.098)

(70.618.719)

Impozit amânat

10.725.868

9.936.604

Profit aferent anului

266.061.923

388.403.749

Câștig pe acțiune

Câștig de bază și diluat pe acțiune

0.873

1.605

CHIMCOMPLEX S.A.

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare consolidate.

9

Notă

Anul încheiat la
31 decembrie

Anul încheiat la
31 decembrie

2022

2021

Profitul aferent anului

266.061.923

388.403.749

Alte elemente ale rezultatului global:

Elemente care nu vor fi reclasificate în contul de profit
sau pierdere:

Impactul reevaluării

15

437.282.713

Impozitul amânat aferent reevaluării

15

(69.965.234)

Impactul cedării activelor imobilizate

15

(1.117.860)

Alte elemente ale rezultatului global, net de impozit

(1.117.860)

367.317.480

Total elemente ale rezultatului global

264.944.063

755.721.229

Aceste situații financiare individuale au fost autorizate să fie emise de conducere la data de 27 martie 2023 și semnate în
numele acesteia de:
VUZA STEFAN,

STANCIUGEL NICOLAE,

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIAR

CHIMCOMPLEX S.A.

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII ALE ACȚIONARILOR
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare consolidate.

10

Capital social

Acțiuni
proprii

Prime de
emisiune

Rezerve legale

Câștig reportat

Rezerve din
reevaluare

Total

Sold la 1 ianuarie 2021

1.182.587.379

844.028

63.054.085


(551.186.459)

211.023.250

906.322.283

Profit aferent anului

388.403.849

388.403.849

Alte elemente ale rezultatului global – câștig din
reevaluare (nota 15)

367.317.480

367.317.480

Distribuirea dividendelor

(1.200.000)

(1.200.000)

Majorarea capitalului social

8.403.790

8.403.790

Creșterea primei de emisiune

3.825.536

3.825.536

Rezerve legale

27.153.051

(27.153.051)

Răscumpărarea acțiunilor proprii (nota 22)

(142.454)

26.596

(115.858)

Sold la 31 decembrie 2021

1.190.991.169

(142.454)

4.669.564

90.207.136


(191.109.065)

578.340.730

1.672.957.081

Profit aferent anului

266.061.923

266.061.923

Distribuirea dividendelor

(60.000.000)

(60.000.000)

Alte elemente ale rezultatului global –
reevaluarea activelor cedate (nota 15)

1.117.860

(1.117.860)

Rezerve legale

19.228.340

(19.228.340)

Răscumpărarea acțiunilor proprii (nota 22)

(47.652.341)

(47.652.341)

Alte mișcări

1.427.719

1.427.719

Sold la 31 decembrie 2022

1.190.991.169

(47.794.795)

4.669.565

109.435.476

(1.729.903)

577.222.870

1.832.794.382

Aceste situații financiare individuale au fost autorizate să fie emise de conducere la data de 27 martie 2023 și semnate în numele acesteia de:
VUZA STEFAN,

STANCIUGEL NICOLAE,

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIAR

CHIMCOMPLEX S.A.

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare consolidate.

11

Anul încheiat la
31 decembrie

Anul încheiat la
31 decembrie

2022

2021

Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:
Profit înainte de impozitare

311.255.153

449.085.864

Ajustări pentru elemente non-monetare:

Cheltuieli cu dobânzile

19.899.778

66.952.514

Pierderi din deprecierea investițiilor

(4.205.329)

875.592

Pierderi din depreciere/(câștig) pentru imobilizări corporale

(35.143.061)

Venituri din dobânzi

(3.298.266)

(644.091)

Pierdere/(câștig) din cedarea activelor imobilizate

149.715

(445.200)

Pierdere netă din provizioane

(17.082.434)

30.546.470

Pierderi din reevaluarea imobilizărilor corporale

48.623.115

Pierdere valutară, netă

1.122.088

6.374.515

Pierderi din deprecierea stocurilor, netă

5.529.253

1.783.851

Amortizare

152.955.779

111.120.202

Câștigul din depreciere al creanțelor comerciale și al altor active, net

(7.953)

Venituri din subvenții

(1.324.683)

(2.156.261)

464.993.101

676.973.510

Mișcări ale capitalului circulant:

Scăderi/(creșteri) ale stocurilor

(108.752.984)

(64.096.825)

Scăderi/(creșteri) ale creanțelor comerciale și ale altor creanțe

(62.896.759)

(161.424.837)

Creșteri/ (scăderi) ale datoriilor comerciale și ale altor datorii

(167.799.199)

70.452.116

Creșteri/ (scăderi) ale subvențiilor

25.281.713

Subvenție primită pentru costurile cu energia electrică

32.404.226

41.297.958

Numerar generat de
activitățile de exploatare

183.230.098

563.201.922

Dobândă plătită

(18.900.685)

(36.565.193)

Impozit pe venit plătit

(22.307.227)

Numerar net generat de/(utilizat în) activitățile de exploatare

164.329.413

504.329.502

Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:

Dobândă încasată

3.298.266

644.091

Încasări din vânzarea activelor imobilizate

766.958

3.133.290

Achiziția de active imobilizate

(164.381.486)

(75.575.347)

Plăți pentru investiții în asociat

(18.943.421)

Achiziția filialei

(4.000.000)

Numerar net utilizat în activități de investiții

(183.259.683)

(71.797.966)

CHIMCOMPLEX S.A.

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare consolidate.

12

Anul încheiat la
31 decembrie

Anul încheiat la
31 decembrie

2022

2021

Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:

Încasări din împrumuturi*

218.309.765

351.609.499

Rambursarea datoriilor de leasing*

(8.085.242)

(5.055.761)

Dividende plătite

(214.254.817)

(1.065.739)

Rambursarea împrumuturilor*

(37.508.762)

(684.034.787)

Majorarea capitalului social

12.086.873

Achiziția de acțiuni proprii

(47.652.341)

Numerar net (utilizat în)/generat de activități de finanțare

(89.191.397)

(326.459.915)

(Scădere) / creștere netă a numerarului și echivalentelor de numerar

(108.121.666)

106.071.621

Numerar și echivalente de numerar la începutul anului

147.994.841

40.785.956

Efectele modificărilor cursului de schimb valutar asupra soldului
numerarului deținut în valută

593.744

1.137.265

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul anului

40.466.919

147.994.841

*Societatea prezintă în situația fluxurilor de trezorerie modificări ale datoriilor financiare (încasări din împrumuturi,
rambursarea datoriilor de leasing și rambursarea împrumuturilor). Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022 și, respectiv,
31 decembrie 2021, modificările în contractele de leasing financiar cuprind în principal modificări de numerar, efectul
modificărilor care nu sunt de numerar nu este semnificativ, prin urmare, Societatea consideră că prezentarea redă cu
adevărat fidelitate modificările monetare în datoriile financiare.
Aceste situații financiare individuale au fost autorizate să fie emise de conducere la data de 27 martie 2023 și semnate în
numele acesteia de:
VUZA STEFAN,

STANCIUGEL NICOLAE,

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIAR

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

13
1.
INFORMAȚII GENERALE

Aceste situații financiare sunt situațiile financiare individuale ale S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI („Societatea”) la și pentru
anul încheiat la 31 decembrie 2022.
Acestea sunt primele situații financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu standardele IFRS. Politicile
contabile menționate la nota 3 au fost aplicate pentru întocmirea situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie
2022, informațiile comparative prezentate în prezentele situații financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 și
pentru întocmirea unui bilanț IFRS inițial la 1 ianuarie 2021 (data tranziției Societății la IFRS). Pentru întocmirea bilanțului
IFRS inițial, Societatea a ajustat sumele raportate anterior în situațiile financiare întocmite în conformitate cu standardele de
contabilitate din România. Nota 32 explică modul în care tranziția de la standardele de contabilitate din România la IFRS a
afectat poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie ale Societății.
Societatea este societatea-mamă a Grupului Chimcomplex, iar situațiile financiare consolidate vor fi publicate împreună cu
prezentele situații financiare individuale. Grupul Chimcomplex include următoarele filiale și entități asociate:
% deținere

Denumire

Activitate

Tip

CUI

Sediu

Total active,
conform celor
mai recente
situații
financiare
aprobate

31 decembrie
2022

31 decembrie
2021

Greenhouse
Onesti SRL

Fabricarea altor
substanțe chimice
anorganice de
bază

Filială

16030164

Onești

RON 352.835

99.9998%

99.9998%

A5 Invest

Intermediere în
vânzarea de
mașini,
echipamente
industriale, nave și
avioane

Filială

17701390

Onești

RON 1.664.490

100%

100%

A6 Impex SA

Producție de
energie electrică

Entitate
asociată

21381692

Dej

RON 76.347.870

49.4497%

33.6453%

Sistemplast SA

Operații mecanice
generale

Filială

11438007

Râmnicu
Vâlcea

RON 23.796.680

94,4000%

Societatea a fost înființată în anul 1990, prin Hotărârea de Guvern nr. 1200/12.11.1990, prin divizarea Combinatului
Petrochimic Borzești și ulterior prin preluarea integrală a activelor Combinatului Chimic Borzești.
La 15 martie 1991, Societatea a fost organizată ca societate comercială cu capital integral de stat și înregistrată la Registrul
Comerțului cu nr. J04/493/1991.
Societatea a fost privatizată în 2003, A2 IMPEX SRL Ploiești preluând de la Autoritatea pentru Administrarea Activelor
Statului (AAAS) 94,7465% din capitalul social al societății la acea dată.
Sediul social este în Onești, str. Industriilor nr. 3, jud. Bacău.
Principala activitate a societății conform codului CAEN 2013 este Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază.
La 7 decembrie 2018, Societatea a achiziționat de la Oltchim S.A. activele (drepturi de proprietate intelectuală, tren,
construcții, utilaje și investiții în curs) de clorură de sodiu, propilen oxid, poliol polieter, oxo-alcool, monomer, PVC I, utilități,
parcul de vagoane de pe platforma industrială Rm. Vâlcea.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

14
1.
INFORMAȚII GENERALE (continuare)

Societatea are o filială și șapte puncte de lucru:
Filiala:

Chimcomplex SA Borzesti Filiala Râmnicu Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei nr. 1, jud.
Vâlcea;
Puncte de lucru:

Punctul de lucru din satul Cazaci, comuna Tarcau, jud. Neamț;

Punctul de lucru din municipiul Pitești, str. Căminelor nr. 7, jud. Argeș;

Punctul de lucru din orașul Dej, str. Bistritei nr. 63 (camera nr. 1), jud. Cluj;

Punctul de lucru din București, Bd. Ficusului nr. 44, București, sector 1;

Punctul de lucru Complex Piscicol Tarcău din satul Cazaci, comuna Tarcău, jud. Neamț;

Punctul de lucru din București Sector 1, Piața Presei Libere nr. 3-5, Turnul City Gate Sud, etaj 17.

Structura acționariatului

Societatea este o societate listată la Bursa de Valori de la București, pe piața reglementată, categoria Standard, simbol CRC
începând din 17.01.2022.
Din 21.07.2015 până în 17.01.2022, Societatea a fost listată în sistemul alternativ de tranzacționare, secțiunea instrumente
financiară listată pe ATS, sectorul Equity, categoria acțiuni, simbol CHOB.
Structura acționariatului este următoarea:
31 decembrie 2022

Acțiuni ordinare

Procent deținere

Acționari

CRC Alchemy Holding BV

259.151.301

84,99%

AAAS

27.305.181

8,96%

Persoane juridice

14.363.583

4,71%

Persoane fizice

4.087.786

1,34%

Total

304.907.851

100%

Activități desfășurate de Societate
Obiectul principal de activitate este codul CAEN 2013 –
Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază
, in conformitate
cu prevederile Actului Constitutiv al Societății.
Activitatea care detine cea mai mare pondere in veniturile realizate de societate in perioada ianuarie-decembrie 2022,
conform codului CAEN, este 2014 –
Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază
.
Principalele produse fabricate de Chimcomplex S.A. Borzești sunt:

Produse macromoleculare
: polieteri – polioli pentru spume poliuretanice;

Produse clorosodice
: soluție de sodă caustică 50%, fulgi de sodă caustică, hipoclorit de sodiu tehnic, acid clorhidric
sintetic, clor lichid, clor lichid îmbuteliat;

Produse organice de sinteză
: propilen oxid, propilenglicol, oxo-alcooli, izopropilamină, metilamine;

Cloruri anorganice
: soluție de clorură de calciu, clorură de calciu tehnică, clorură de var, clorură ferică;

Alte produse
: apă demineralizată, acid sulfuric concentrat, apă amoniacală, clorură de clorocolină

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

15
2.
APLICAREA STANDARDELOR INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ NOI ȘI REVIZUITE

Aceste situații financiare anuale individuale au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare
Financiară („IFRS”), astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană („IFRS-UE”).
Standarde noi și amendamente la standardele existente emise, însă care nu au fost încă adoptate
La data aprobării acestor situații financiare, următoarele standarde noi și amendamente la standardele existente au fost
emise, însă nu sunt încă în vigoare:

IFRS

17

„Contracte

de

asigurare”

inclusiv

amendamente

la

IFRS

17

emise

în

data

de

25

iunie

2020

și

amendamente

la
IFRS

17

„Aplicarea

inițială

a

IFRS

17

și

IFRS

9”

emise

în

data

de

9

decembrie

2021

(aplicabil

pentru

perioadele

anuale
începând cu sau după 1 ianuarie 2023),

Amendamente

la

IAS

1

„Prezentarea

situațiilor

financiare”Clasificarea

datoriilor

în

datorii

pe

termen

scurt

și

datorii
pe termen lung (aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023),

Amendamente

la

IAS

1

„Prezentarea

situațiilor

financiare”Prezentarea

politicilor

contabile

(aplicabile

pentru
perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023),

Amendamente

la

IAS

8

„Politici

contabile,

modificări

ale

estimărilor

contabile

și

erori”Definiția

estimărilor

contabile
(aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023),

Amendamente

la

IAS

12

„Impozit

pe

profit”Impozit

amânat

aferent

creanțelor

și

datoriilor

care

decurg

dintr-o

singură
tranzacție (aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023),

Amendamente

la

IFRS

16

„Contracte

de

leasing”Datorii

de

leasing

într-o

tranzacție

de

vânzare

și

leaseback

(aplicabile
pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2024),

Amendamente

la

IAS

1

„Prezentarea

situațiilor

financiare”Datorii

pe

termen

lung

cu

indicatori

financiari

(aplicabile
pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2024),

Amendamente la IFRS 10 „Situații financiare consolidate” și IAS 28 „Investiții în entități asociate și asocieri
în
participație”-
Vânzarea de sau contribuția cu active între un investitor şi entitățile asociate sau asocierile în
participație ale acestuia și amendamentele ulterioare
(data intrării în vigoare a fost amânată pe perioadă
nedeterminată, până când se va finaliza proiectul de cercetare privind metoda punerii în echivalență).
Societatea a ales să nu adopte noul standard și amendamentele la standardele existente înaintea datelor efective de intrare
în vigoare. Societatea anticipează că adoptarea standardului și a amendamentelor la standardele existente nu va avea un
impact semnificativ asupra situațiilor financiare ale Societății în perioada de aplicare inițială.
Standarde și amendamente la standardele existente emise de IASB și adoptate de UE, dar care nu au intrat încă în vigoare
La data aprobării acestor situații financiare, următoarele amendamente la standardele existente au fost emise de IASB și
adoptate de UE, dar nu sunt încă în vigoare:

IFRS

17

„Contracte

de

asigurare”

inclusiv

amendamente

la

IFRS

17

emise

de

IASB

în

data

de

25

iunie

2020adoptate
de UE în 19 noiembrie 2021 (aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023),

Amendamente

la

IFRS

17

„Contracte

de

asigurare”Aplicarea

inițială

a

IFRS

17

și

IFRS

9Informații

comparative,
adoptate de UE în 8 septembrie 2022 (aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023),

Amendamente

la

IAS

1

„Prezentarea

situațiilor

financiare”Prezentarea

politicilor

contabile

adoptate

de

UE

în

2
martie 2022 (aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023),

Amendamente

la

IAS

8

„Politici

contabile,

modificări

ale

estimărilor

contabile

și

erori”Definiția

estimărilor

contabile
adoptate de UE în 2 martie 2022 (aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023).

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

16
2.
APLICAREA STANDARDELOR INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ NOI ȘI REVIZUITE (continuare)


Amendamente

la

IAS

12

„Impozit

pe

profit”Impozit

amânat

aferent

creanțelor

și

datoriilor

care

decurg

dintr-o

singură
tranzacție

adoptate

de

UE

în

11

august

2022

(aplicabile

pentru

perioadele

anuale

începând

cu

sau

după

1

ianuarie

2023).

Standarde noi și amendamente la standardele existente emise de IASB, dar care nu au fost încă adoptate de UE
În

prezent,

IFRS

astfel

cum

au

fost

adoptate

de

UE

nu

diferă

semnificativ

de

reglementările

adoptate

de

Consiliul

pentru
Standarde

Internaționale

de

Contabilitate

(IASB),

cu

excepția

următoarelor

standarde

noi,

amendamente

la

standardele
existente

și

interpretări

noi,

care

nu

au

fost

aprobate

pentru

utilizare

în

UE

la

data

publicării

situațiilor

financiare

(datele

de
intrare în vigoare menționate mai jos sunt pentru standardele IFRS emise de IASB)
:

Amendamente

la

IAS

1

„Prezentarea

situațiilor

financiare”Clasificarea

datoriilor

în

datorii

pe

termen

scurt

și

datorii
pe termen lung (aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023),

Amendamente

la

IAS

1

„Prezentarea

situațiilor

financiare”Datorii

pe

termen

lung

cu

indicatori

financiari

(aplicabile
pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2024),

Amendamente

la

IFRS

16

„Contracte

de

leasing”Datorii

de

leasing

într-o

tranzacție

de

vânzare

și

leaseback

(aplicabile
pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2024),

IFRS

14

„Conturi

de

amânare

aferente

activităților

reglementate”

(aplicabil

pentru

perioadele

anuale

începând

cu

sau
după

1

ianuarie

2016)Comisia

Europeană

a

decisnu

emită

procesul

de

aprobare

a

acestui

standard

interimar

și


aștepte standardul final,

Amendamente

la

IFRS

10

„Situații

financiare

consolidate”

și

IAS

28

„Investiții

în

entități

asociate

și

asocieri

în
participație”-

Vânzarea

de

sau

contribuția

cu

active

între

un

investitor

şi

entitățile

asociate

sau

asocierile

în

participație
ale

acestuia

și

amendamentele

ulterioare

(data

intrării

în

vigoare

a

fost

amânată

pe

perioadă

nedeterminată,

până

când
se va finaliza proiectul de cercetare privind metoda punerii în echivalență).
Societatea anticipează că adoptarea acestor standarde noi și amendamente la standardele existente nu va avea un impact
semnificativ asupra situațiilor financiare ale Societății în perioada de aplicare inițială.
Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor pentru un portofoliu de active și pasive financiare ale căror principii nu au
fost adoptate de UE rămâne nereglementată.
Conform estimărilor Societății, aplicarea contabilității de acoperire împotriva riscurilor la un portofoliu de active sau datorii
financiare în temeiul
IAS 39: “Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare”
nu ar avea un impact semnificativ asupra
situațiilor financiare, dacă ar fi aplicată la data bilanțului.
3.
POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE
Declarație de conformitate
Situațiile financiare individuale ale Societății au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2844/2016 pentru
aprobarea reglementărilor contabile în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile
societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu modificările și completările
ulterioare („OMFP 2844/2016″). Aceste prevederi sunt în conformitate cu dispozițiile Standardelor internaționale de
raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană („IFRS UE”).
Baza de întocmire
Situațiile financiare individuale statutare au fost întocmite pe baza continuității activității și la cost istoric, cu excepția
anumitor clase de instrumente financiare și imobilizări corporale care sunt evaluate la valori reevaluate sau la valori juste,
astfel cum se explică în politicile contabile de mai jos. Costul istoric se bazează, în general, pe valoarea justă a
contraprestației acordate în schimbul activelor.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

17
3.
POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Situațiile financiare individuale au fost întocmite pe baza continuității activității, in baza convenției privind costul istoric,
ajustat in funcție de efectele hiperinflației pana la data de 31 decembrie 2003 pentru capitalul social si rezerve, respectiv
imobilizări corporale.
Continuitatea activității
Conducerea are, la data aprobării situațiilor financiare, o așteptare rezonabilă că Societatea are resurse adecvate pentru a
continua existența operațională în viitorul apropiat. Această așteptare rezonabilă se bazează pe următoarele:

Societatea a înregistrat profit net în valoare de
266.061.923

lei pentru anul 2022 (2021: 388.403.849 lei);

După cum se arată în nota 23A, Societatea respectă indicatorii financiare, astfel cum se menționează în
contractele de împrumut și se așteaptă să îi respecte și în 2023.
Astfel, conducerea continuă să adopte baza contabilă a continuității activității în pregătirea situațiilor financiare
individuale.
(a)
Imobilizări corporale și imobilizări necorporale
IMOBILIZĂRI CORPORALE
(i)
Recunoaștere și evaluare
Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost, care include prețul de achiziție și alte costuri direct atribuibile achiziției și
aducerii activului la locația și starea necesare pentru utilizarea intenționată.
Imobilizările corporale sunt evaluate la valori reevaluate minus orice amortizare acumulată și orice pierderi acumulate din
depreciere de la cea mai recentă evaluare. Activele în curs de execuție și plățile în avans pentru activele imobilizate sunt
evaluate la cost minus orice pierderi acumulate din depreciere.
Reevaluarea imobilizărilor corporale se efectuează cu suficientă regularitate pentru a se asigura că valoarea contabilă nu
diferă semnificativ de valoarea care ar fi stabilită utilizând valoarea justă de la sfârșitul perioadei de raportare. Ultima
reevaluare a fost făcută la 31 decembrie 2021 de către un evaluator certificat independent – Darian DRS S.A.
Atunci când un element de imobilizare corporală este reevaluat, amortizarea acumulată este eliminată din valoarea
contabilă brută a elementului respectiv, iar valoarea netă este retratată la valoarea reevaluată a activului.
Costul activelor construite de Societate în regie proprie include următoarele:
i.
costurile financiare și costurile directe cu forța de muncă;
ii.
orice sume care pot fi direct atribuibile aducerii activului în stare de funcționare;
iii.
costurile de dezmembrare, îndepărtare și restaurare a zonei în care au fost plasate, atunci când Societatea este
obligată să mute activele și să refacă terenul;
iv.
costurile îndatorării (capitalizate).
Atunci când părți ale unui element de imobilizări corporale au o durată de viață utilă diferită, acestea sunt considerate părți
separate.
Un provizion pentru imobilizările corporale neutilizate este înregistrat în situațiile financiare în măsura în care aceste
elemente sunt identificate.
Costurile îndatorării direct atribuibile achiziției și instalării de construcții majore sunt capitalizate în costul imobilizărilor
corporale în curs, în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorării”.
Câștigurile sau pierderile din cedarea unui activ (stabilite prin compararea încasărilor din cedare cu valoarea contabilă a
activelor corporale) sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

18
3.
POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(a)
Imobilizări corporale și imobilizări corporale și imobilizări necorporale (continuare)
IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare)
(ii)
Cheltuieli ulterioare cu întreținerea
Costurile ulterioare cu lucrările majore de întreținere și înlocuire sunt incluse în valoarea contabilă a activului sau
recunoscute ca activ separat, după caz, numai atunci când este probabil ca beneficiile economice viitoare asociate
elementului să ajungă la
Societate
iar costul elementului poate fi evaluat în mod fiabil. Valoarea contabilă a piesei înlocuite
este derecunoscută.
Costul altor lucrări de întreținere, reparații și îmbunătățiri minore este trecut pe cheltuieli atunci când acestea sunt
efectuate.
Testele de depreciere sunt efectuate cu suficientă regularitate, astfel încât valorile contabile să nu difere semnificativ de cele
care ar fi stabilite utilizând valori juste la sfârșitul fiecărei perioade de raportare.
(iii)
Amortizare
Imobilizările corporale sunt amortizate utilizând metoda liniară pe durata de viață utilă. Durata de viață utilă estimată
utilizată pentru imobilizările corporale este următoarea:
Categorie

Durată de viață utilă

(ani)

Construcții / instalații speciale

30-50

Utilaje și echipamente

2-30

Instalații și mobilă

2-15

Mijloacele fixe în curs de execuție nu se amortizează. Amortizarea mijloacelor fixe în curs de execuție
începe atunci când
activele sunt gata pentru utilizarea prevăzută
.
Durata de viață utilă estimată, valorile reziduale și metoda de amortizare sunt revizuite periodic pentru a se asigura coerența
acestora cu perioada estimată de beneficii economice care vor rezulta din utilizarea activelor.
(iv)
Rezerve din reevaluare
Diferența dintre valoarea reevaluată și valoarea contabilă netă a imobilizărilor corporale este recunoscută ca rezervă din
reevaluare inclusă în capitaluri proprii.
Dacă valoarea contabilă a unui activ este majorată ca urmare a unei reevaluări, creșterea este recunoscută și acumulată în
capitaluri proprii pe linia „Rezerve din reevaluare”. Cu toate acestea, creșterea este recunoscută în contul de profit sau
pierdere în măsura în care reia o scădere din reevaluare a aceleiași valori a activului recunoscut anterior în contul de profit și
pierdere.
Dacă valoarea contabilă a unui activ este redusă ca urmare a unei reevaluări, scăderea este recunoscută în contul de profit și
pierdere. Cu toate acestea, scăderea este recunoscută în capitaluri proprii ca rezervă din reevaluare dacă există un sold
creditor existent în rezerva din reevaluare pentru activul respectiv.
Excedentul din reevaluare inclus în capitalurile proprii pentru un element de imobilizări corporale poate fi transferat direct în
câștiguri reportate atunci când activul este derecunoscut. Acest lucru poate implica transferul întregului excedent atunci
când activul este scos din uz sau înstrăinat. Transferurile din excedentul din reevaluare la câștigul reportat nu se efectuează
prin contul de profit și pierdere.
Efectele impozitelor asupra veniturilor, dacă există, care rezultă din reevaluarea imobilizărilor corporale sunt recunoscute și
prezentate în conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

19
3.
POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(a)
Imobilizări corporale și imobilizări necorporale (continuare)
IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare)
(v)
Deprecierea activelor nefinanciare
Valorile contabile ale activelor nefinanciare ale Societății, altele decât stocurile și creanțele privind impozitul amânat, sunt
revizuite la fiecare dată de raportare pentru a stabili dacă există dovezi cu privire la existența vreunei deprecieri. O pierdere
din depreciere este recunoscută dacă valoarea contabilă a unui activ sau a unei unități generatoare de numerar depășește
valoarea recuperabilă estimată a acestuia.
Valoarea recuperabilă a unui activ sau a unei unități generatoare de numerar este cea mai mare dintre valoarea sa în utilizare și
valoarea justă minus costurile de vânzare. La stabilirea valorii în utilizare, fluxurile de trezorerie viitoare preconizate sunt
actualizate pentru a determina valoarea actualizată utilizând o rată de actualizare înainte de impozitare care reflectă evaluările
actuale ale pieței privind valoarea-timp a banilor și riscurile specifice activului. Pentru testarea deprecierii, activele care nu pot fi
testate individual sunt grupate în cel mai mic grup de active care generează intrări de numerar din utilizarea continuă și care
sunt în mare măsură independente de intrările de numerar din alte active sau grupuri de active („unitate generatoare de
numerar”).
O pierdere din depreciere ar trebui recunoscută imediat în contul de profit și pierdere, cu excepția cazului în care se referă la
un activ contabilizat la valoare reevaluată. Dacă un activ a fost reevaluat (de exemplu, un element de imobilizări corporale),
pierderea din depreciere este tratată ca o scădere din reevaluare în conformitate cu standardul relevant (în acest caz, IAS
16).
Pentru toate activele, pierderile din depreciere recunoscute în perioadele anterioare sunt evaluate la fiecare dată de
raportare pentru a stabili dacă există dovezi că pierderea a scăzut sau nu mai există.
O pierdere din depreciere este reluată dacă au existat modificări ale estimărilor utilizate pentru a determina valoarea
recuperabilă. O pierdere din depreciere este reluată numai în măsura în care valoarea contabilă a activului nu depășește
valoarea contabilă care ar fi fost determinată, fără amortizare, dacă nu ar fi fost recunoscută nicio depreciere.
(vi)
Reclasificarea din/în investiții imobiliare
Societatea
reclasifică elemente de imobilizări corporale drept investiții imobiliare sau elemente de investiții imobiliare în
imobilizări corporale atunci când:

există o schimbare în utilizare, o schimbare în utilizare apare când proprietatea respect, sau nu mai respectă,
definiția unei investiții imobiliare și există dovezi privind schimbarea utilizării;

nu mai este ocupată de proprietar, transferând-o din proprietate ocupată în investiție imobiliară.
IMOBILIZĂRI NECORPORALE
Imobilizările necorporale achiziționate separat sunt evaluate la recunoașterea inițială la cost. Costul imobilizărilor
necorporale achiziționate într-o combinare de întreprinderi reprezintă valoarea sa justă la data achiziției. În urma
recunoașterii inițiale, imobilizările necorporale sunt contabilizate la cost minus orice amortizare acumulată și orice pierderi
acumulate din depreciere.
Imobilizările necorporale obținute în regie proprie, excluzând costurile de dezvoltare capitalizate, nu sunt capitalizate, iar
cheltuielile se reflectă în contul de profit și pierdere din anul în care sunt efectuate cheltuielile. Durata de viață utilă a
activelor necorporale este evaluată ca fiind determinată sau nedeterminată.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

20
3.
POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(a)
Imobilizări corporale și imobilizări necorporale (continuare)
IMOBILIZĂRI NECORPORALE
(continuare)
Imobilizările necorporale cu durată de viață determinată sunt amortizate pe durata de viață economică utilă și evaluate
pentru depreciere ori de câte ori există indicii că imobilizarea necorporală poate fi depreciată. Durata de viață utilă estimată
utilizată pentru imobilizările necorporale este următoarea:
Categorie

Durată de viață utilă

(ani)

Licenţe

2

Brevete

2-12

Concesiuni

2

Mărci de comerț și liste de clienți

Durată nedeterminată

Perioada de amortizare și metoda de amortizare pentru o imobilizare necorporală cu o durată de viață utilă determinată
sunt revizuite cel puțin la fiecare sfârșit de exercițiu financiar.
Modificările duratei de viață utile preconizate sau ale modelului preconizat de consum al beneficiilor economice viitoare
încorporate în activ sunt contabilizate prin modificarea perioadei sau a metodei de amortizare, după caz, și sunt tratate ca
modificări ale estimărilor contabile.
Cheltuiala cu amortizarea imobilizărilor necorporale cu durată de viață determinată este recunoscută în contul de profit și
pierdere în categoria de cheltuieli cu amortizarea.
Imobilizările necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată sunt testate anual pentru depreciere, indiferent dacă există
indicii de depreciere, precum și ori de câte ori există indicii că acestea pot fi depreciate.
(b)
Investiții imobiliare
O investiție imobiliară este deținută pentru a obține venituri din chirii sau pentru a majora capitalul sau ambele. Prin
urmare, o investiție imobiliară generează fluxuri de trezorerie care sunt în mare măsură independente de alte active
deținute de Societate.
Politica contabilă a Societății privind evaluarea ulterioară a investiției imobiliare se bazează pe modelul de cost și, ulterior, se
amortizează pe durata sa de viață utilă, utilizând metoda liniară.
(c)
Tranzacții valutare
Operațiunile Societății sunt în România, iar moneda funcțională este RON.
La întocmirea situațiilor financiare individuale ale Societății, tranzacțiile în alte valute decât moneda funcțională a Societății
(valută) sunt recunoscute la cursurile de schimb valabile la data tranzacțiilor. La sfârșitul fiecărei perioade de raportare,
elementele monetare exprimate în valută sunt convertite la cursurile valabile la data respectivă. Elementele nemonetare
contabilizate la valoarea justă care sunt exprimate în valută sunt convertite la cursurile valabile la data stabilirii valorii juste.
Elementele nemonetare care sunt evaluate la cost istoric într-o monedă străină nu sunt reconvertite.
Diferențele de curs valutar la elementele monetare sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în perioada în care apar,
cu excepția:

diferențelor de curs valutar ale împrumuturilor în valută aferente activelor aflate în construcție pentru o utilizare
productivă viitoare, care sunt incluse în costul acestor active atunci când sunt considerate o ajustare a costurilor
dobânzii aferente împrumuturilor în valută respective;

diferențelor de curs valutar ale tranzacțiilor încheiate pentru a acoperi anumite riscuri valutare.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

21
3.
POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(c)
Tranzacții valutare (continuare)
Cursurile oficiale de schimb utilizate pentru conversia elementelor din bilanț exprimate în valută la sfârșitul perioadelor de
raportare au fost următoarele:
Monedă

31 decembrie
2022

31 decembrie
2021

31 decembrie
2020

EUR

4.9474

4.9481

4.8694

USD

4.6346

4.3707

3.9660

(d)
Creanțe comerciale și alte creanțe
Creanțele comerciale și de altă natură includ facturile emise la valoarea nominală și veniturile pentru bunurile livrate până la
sfârșitul anului, dar facturate în primele zile după sfârșitul anului. Creanțele comerciale și conturile asimilate sunt
recunoscute inițial la prețul tranzacției și ulterior prezentate la cost amortizat minus pierderile din depreciere. Creanțele
comerciale și de altă natură nu conțin nicio componentă semnificativă de finanțare, iar costul amortizat aproximează valoare
justă. Pierderile finale pot varia față de estimările actuale.
Valoarea nominală a creanțelor care trebuie încasate în rate cu scadență mai mare de un an este actualizată având în vedere
cea mai bună estimare a unei rate a dobânzii, pentru a lua în considerare valoarea în timp a banilor și profilul de risc al
contrapărții.
Consultați nota 3 (g) pentru modul în care Societatea recunoaște pierderile de credit așteptate pe durata de viață a
creanțelor comerciale. Societatea aplică metoda simplificată a pierderilor de credit așteptate.
(e)
Stocuri
Stocurile sunt evaluate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă.
Stocuri precum materiile prime, materialele consumabile, materialele sub formă de obiecte de inventar, bunurile și
pachetele sunt evaluate la costul de achiziție sau la prețul în valută la cursul de schimb de la data achiziției, plus taxele
vamale și cheltuielile de călătorie, cum ar fi asigurarea.
Costurile stocurilor sunt determinate pe baza principiului „primul venit, primul ieșit”. Valoarea realizabilă netă reprezintă
prețul estimat de vânzare pentru stocuri minus toate costurile estimate de finalizare și costurile necesare pentru efectuarea
vânzării.
În cazul în care Societatea consideră că este necesar, se efectuează ajustări valorice pentru stocurile învechite sau rebuturi.
(f)
Depozite bancare, numerar și echivalente de numerar
Numerarul și echivalentele de numerar cuprind soldurile de numerar și depozitele cu scadența inițială de până la 3 luni care
sunt supuse unui risc nesemnificativ de variație a valorii juste. Numerarul în valută este reevaluat la cursul de schimb de la
sfârșitul perioadei. Descoperitul de cont bancar este tratat ca datorii pe termen scurt.
Depozitele bancare se referă la depozitele care au o scadență inițială mai mare de 3 luni.
(g)
Deprecierea activelor financiare
Societatea recunoaște un provizion de pierdere pentru pierderile din credit preconizate pentru investițiile în instrumente de
datorie care sunt evaluate la cost amortizat sau la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. Valoarea
pierderilor de credit așteptate este actualizată la fiecare dată de raportare pentru a reflecta modificările riscului de credit de
la recunoașterea inițială a instrumentului financiar respectiv. Societatea presupune că riscul de credit pentru un activ
financiar a crescut semnificativ dacă este perioada restantă a depășit 30 de zile.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

22
3.
POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(g)
Deprecierea activelor financiare (continuare)
Societatea recunoaște întotdeauna pierderile din credit preconizate pe durata de viață pentru creanțele comerciale.
Pierderile de credit așteptate pentru aceste active financiare sunt estimate utilizând o matrice de provizionare bazată pe
experiența istorică a Societății în materie de pierderi din credit, ajustată în funcție de factori specifici debitorilor, de
condițiile economice generale și de o evaluare atât a direcției actuale, cât și a direcției prognozate a condițiilor la data
raportării, inclusiv a valorii-timp a banilor, după caz.
i.
Definiția nerambursării
Societatea consideră că următoarele elemente constituie un eveniment de nerambursare în scopul gestionării riscului de
credit intern, deoarece experiența istorică indică faptul că activele financiare care îndeplinesc oricare dintre următoarele
criterii nu sunt, în general, recuperabile:

atunci când există o încălcare a indicatorilor financiari de către debitor; sau

informațiile obținute intern sau din surse externe indică faptul că este puțin probabil ca debitorul să își plătească
creditorii, inclusiv Societatea, integral (fără a lua în considerare nicio garanție deținută de grup).
Indiferent de analiza de mai sus, Societatea consideră că intrarea în incapacitate de plată a avut loc atunci când un activ
financiar este scadent de mai mult de 90 de zile, cu excepția cazului în care Societatea deține informații rezonabile și
justificabile care demonstrează că un criteriu mai permisiv de neîndeplinire a obligațiilor este mai adecvat.
ii.
Active financiare depreciate ca urmare a riscului de credit
Un activ financiar este depreciat atunci când au avut loc unul sau mai multe evenimente care au un impact negativ asupra
fluxurilor de trezorerie viitoare estimate ale activului financiar respectiv. Dovada că un activ financiar este depreciat include
date observabile despre următoarele evenimente:
a)
dificultăți financiare semnificative ale emitentului sau ale debitorului;
b)
o încălcare a contractului, cum ar fi o neîndeplinire a obligațiilor de plată sau un eveniment scadent trecut [a se
vedea punctul (ii) de mai sus];
c)
creditorul (creditorii) împrumutatului, din motive economice sau contractuale legate de dificultatea financiară a
debitorului, după ce a oferit împrumutatului o concesie (concesii) pe care creditorul (creditorii) nu ar lua-o în
considerare în alt mod;
d)
devine probabil ca debitorul să intre în faliment sau în alt tip de reorganizare financiară; sau
e)
dispariția unei piețe active pentru activul financiar respectiv din cauza dificultăților financiare.
iii.
Politica de anulare
Societatea anulează un activ financiar atunci când există informații care indică faptul că debitorul se află într-o dificultate
financiară gravă și nu există perspective realiste de redresare, de exemplu atunci când debitorul a intrat în lichidare sau în
procedură de faliment. Activele financiare anulate pot face în continuare obiectul unor activități de executare silită în cadrul
procedurilor de recuperare ale Societății, ținând seama de consultanța juridică, dacă este cazul. Orice recuperări efectuate
sunt recunoscute în contul de profit și pierdere.
iv.
Evaluarea și recunoașterea pierderilor din credit preconizate
Evaluarea pierderilor din credit preconizate depinde de probabilitatea de nerambursare, de pierderea în caz de
nerambursare (adică de amploarea pierderii în caz de nerambursare) și de expunerea la riscul de nerambursare. Evaluarea
probabilității de nerambursare și a pierderii în caz de nerambursare se bazează pe date istorice ajustate cu informații
anticipative, astfel cum sunt descrise mai sus. În ceea ce privește expunerea la riscul de nerambursare, pentru activele
financiare, aceasta este reprezentată de valoarea contabilă brută a activelor la data raportării.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

23
3.
POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(g)
Deprecierea activelor financiare (continuare)
Pentru activele financiare, pierderea din credit preconizată este estimată ca diferența dintre toate fluxurile de trezorerie
contractuale care sunt datorate Soietății în conformitate cu contractul și toate fluxurile de trezorerie pe care Societatea se
așteaptă să le primească, actualizate la rata inițială a dobânzii efective.
Societatea recunoaște o pierdere din depreciere și o reluare a pierderii din depreciere în contul de profit și pierdere pentru
toate activele financiare din aria de aplicare a modelului ECL, cu o ajustare corespunzătoare a valorii lor contabile printr-un
cont de ajustare pentru pierderi, cu excepția investițiilor în instrumente de datorie care sunt evaluate la valoarea justă prin
alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI), pentru care ajustarea pentru pierdere este recunoscută în alte elemente ale
rezultatului global și acumulată în rezerva pentru reevaluarea investițiilor, și nu reduce valoarea contabilă a activului
financiar din situația poziției financiare.
Derecunoașterea activelor financiare
Societatea
derecunoaște un activ financiar numai atunci când drepturile contractuale asupra fluxurilor de trezorerie din activ
expiră sau când transferă activul financiar și, în esență, toate riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra
activului către o altă entitate.
În cazul în care
Societatea
nu transferă și nici nu păstrează în mod substanțial toate riscurile și beneficiile aferente dreptului
de proprietate și continuă să controleze activul transferat,
Societatea
recunoaște interesul său păstrat în activ și o datorie
asociată pentru sumele pe care ar putea fi nevoit să le plătească. În cazul în care
Societatea
păstrează în mod substanțial
toate riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra unui activ financiar transferat,
Societatea
continuă să
recunoască activul financiar și recunoaște, de asemenea, un împrumut garantat pentru veniturile primite.
La derecunoașterea unui activ financiar evaluat la cost amortizat, diferența dintre valoarea contabilă a activului și suma
contraprestației primite și de încasat este recunoscută în contul de profit și pierdere.
(h)
Capitalul social
Acțiunile ordinare sunt clasificate ca parte a capitalurilor proprii. Societatea recunoaște modificările capitalului social
prevăzute de lege si numai după aprobarea acestora de către acționari si înregistrarea la Registrul Comerțului. Costurile
suplimentare care pot fi atribuite direct emisiunii de acțiuni sunt recunoscute ca o deducere din capitaluri proprii, fără
efectele impozitării.
(i)
Datorii comerciale și alte datorii
Datoriile comerciale și alte datorii sunt înregistrate inițial la valoarea justă și evaluate ulterior prin metoda dobânzii efective
și includ facturile emise de furnizorii de bunuri și servicii prestate.
(j)
Împrumuturi purtătoare de dobândă
Împrumuturile purtătoare de dobândă sunt recunoscute inițial la valoarea justă, fără costurile de tranzacționare. Ulterior
recunoașterii inițiale, împrumuturile sunt prezentate la cost amortizat, orice diferență intre cost si valoarea de răscumpărare
fiind recunoscută în declarația de venit pe perioada unui credit pe baza ratei dobânzii efective.
Costurile de tranzacționare și comisioanele de angajament aferente împrumuturilor sunt amortizate pe perioada de
rambursare a împrumutului conform metodei ratei efective a dobânzii.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

24
3.
POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(k)
Contracte de leasing
Societatea în calitate de locatar
Societatea
evaluează dacă un contract este sau conține o componentă de leasing, la începutul contractului.
Societatea
recunoaște un activ cu drept de utilizare și o datorie de leasing corespunzătoare cu privire la toate contractele de leasing în
care este locatar, cu excepția contractelor de leasing pe termen scurt (cu o durată de leasing de 12 luni sau mai puțin) și a
contractelor de leasing de active cu valoare mică (mai mici de 5.000 USD). Pentru aceste contracte de leasing,
Societatea
recunoaște plățile de leasing ca o cheltuială de exploatare folosind metoda liniară pe durata contractului de leasing, cu
excepția cazului în care o altă bază sistematică este mai reprezentativă pentru modelul de timp în care sunt consumate
beneficiile economice ale activelor închiriate.
Datoria de leasing este evaluată inițial la valoarea actualizată a plăților de leasing care nu sunt plătite la data începerii
contractului de leasing, actualizate prin utilizarea ratei dobânzii implicite în leasing. Dacă această rată nu poate fi
determinată cu ușurință, Grupul utilizează rata de împrumut incrementală.
Datoria de leasing este prezentată ca o linie separată în situația individuală a poziției financiare. Datoria de leasing este
evaluată ulterior prin creșterea valorii contabile pentru a reflecta dobânda pentru datoria de leasing (utilizând metoda
dobânzii efective) și prin reducerea valorii contabile pentru a reflecta plățile de leasing efectuate.
Societatea
reevaluează datoria de leasing (și efectuează o ajustare corespunzătoare a activului cu drept de utilizare) ori de
câte ori:

durata contractului de leasing s-a modificat sau există un eveniment semnificativ sau o modificare a
circumstanțelor care duce la o modificare a evaluării exercitării unei opțiuni de cumpărare, caz în care datoria de
leasing este reevaluată prin actualizarea plăților revizuite de leasing utilizând o rată de actualizare revizuită;

plățile de leasing se modifică ca urmare a modificării unui indice sau a unei rate sau a unei modificări a plății
preconizate în cadrul unei valori reziduale garantate, caz în care datoria de leasing este reevaluată prin
actualizarea plăților revizuite de leasing utilizând o rată de actualizare neschimbată (cu excepția cazului în care
modificarea plăților de leasing se datorează unei modificări a unei rate a dobânzii variabile; caz în care se
utilizează o rată de actualizare revizuită);

un contract de leasing este modificat, iar modificarea contractului de leasing nu este contabilizată ca un contract
de leasing separat, caz în care datoria de leasing este reevaluată pe baza duratei de leasing a contractului de
leasing modificat prin actualizarea plăților de leasing revizuite utilizând o rată de actualizare revizuită la data
intrării în vigoare a modificării.
Activele aferente dreptului de utilizare sunt amortizate pe perioada mai scurtă dintre durata contractului de leasing și durata
de viață utilă a activului suport. Dacă un leasing transferă dreptul de proprietate asupra activului suport sau costul activului
cu drept de utilizare reflectă faptul că
Societatea
se așteaptă să exercite o opțiune de cumpărare, activul cu drept de
utilizare este amortizat pe durata de viață utilă a activului suport. Amortizarea începe la data începerii contractului de
leasing.
Activele aferente dreptului de utilizare sunt prezentate ca o linie separată în situația individuală a poziției financiare.
Consultați nota 3 litera (a) punctul (v) pentru detalii legate de politica contabilă privind testarea deprecierii.
(l)
Beneficiile angajaților
Societatea
, în cursul normal al activității, efectuează plăți către statul român în numele angajaților săi pentru pensii,
asistență medicală și șomaj. Costul acestor plăți este înregistrat în contul de profit și pierdere în aceeași perioadă cu costul
salarial aferent.
Societatea
plătește angajaților pensii, beneficii care sunt definite în Contractul Colectiv de Muncă al
Societatea
.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

25
3.
POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(l)
Beneficiile angajaților (continuare)
Pentru planurile de beneficii de pensii determinate, costul furnizării de beneficii este stabilit utilizând metoda factorului de
credit unitar proiectat, evaluările actuariale fiind efectuate la sfârșitul fiecărei perioade anuale de raportare. Reevaluările
care cuprind câștiguri și pierderi actuariale, efectul plafonului activului (dacă este cazul) și rentabilitatea activelor planului
(cu excepția dobânzii) sunt recunoscute imediat în situația poziției financiare cu o cheltuială sau un credit pentru alte
elemente ale rezultatului global în perioada în care acestea apar. Reevaluările recunoscute în alte elemente ale rezultatului
global nu sunt reclasificate.
(m)
Subvenții guvernamentale
Subvențiile guvernamentale nu sunt recunoscute până când nu există o asigurare rezonabilă că
Societatea
va respecta
condițiile aferente acestora și că subvențiile vor fi primite.
Subvențiile guvernamentale sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în mod sistematic pe parcursul perioadelor în
care
Societatea
recunoaște drept cheltuieli costurile aferente pentru care subvențiile sunt destinate să compenseze. În mod
specific, subvențiile guvernamentale a căror condiție principală este ca
Societatea
să achiziționeze, să construiască sau să
achiziționeze în alt mod active imobilizate (inclusiv imobilizări corporale) sunt recunoscute ca venituri amânate în situația
consolidată a poziției financiare și transferate în contul de profit și pierdere pe o bază sistematică și rațională pe durata de
viață utilă a activelor aferente.
Subvențiile guvernamentale care sunt de încasat drept compensație pentru cheltuielile sau pierderile deja suportate sau în
scopul acordării de sprijin financiar imediat Societății fără costuri viitoare conexe sunt recunoscute în contul de profit și
pierdere în perioada în care devin exigibile.
(n)
Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute atunci când
Societatea
are o obligație prezentă (legală sau implicită) ca urmare a unui
eveniment trecut, când este probabil ca
Societatea
să fie obligată să deconteze obligația și când se poate face o estimare
fiabilă a valorii obligației.
Provizioanele sunt stabilite prin actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare preconizate utilizând o rată de pre-impozitare
care reflectă evaluările actuale ale pieței privind valoarea-timp a banilor și riscurile specifice datoriei. Anularea reducerii este
recunoscută drept cheltuială financiară. În cazul în care efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea unui
provizion este valoarea actualizată a cheltuielilor care se preconizează a fi necesare pentru decontarea obligației.
Atunci când se așteaptă ca unele sau toate beneficiile economice necesare pentru a deconta un provizion să fie recuperate
de la o terță parte, o creanță este recunoscută ca activ dacă este practic sigur că rambursarea va fi primită și valoarea
creanței poate fi evaluată în mod fiabil.
Contracte oneroase
Obligațiile actuale care decurg din contracte oneroase sunt recunoscute și evaluate ca provizioane. Se consideră că există un
contract oneros în cazul în care Societatea are un contract în temeiul căruia costurile inevitabile ale îndeplinirii obligațiilor
care decurg din contract depășesc beneficiile economice preconizate a fi primite din contract.
Provizioane pentru scoatere din uz
Datoriile pentru costurile de dezafectare sunt recunoscute atunci când
Societatea
are obligația de a demonta și de a
îndepărta o instalație sau un element de instalație și de a reface amplasamentul pe care se află aceasta și atunci când se
poate face o estimare fiabilă a acestei obligații. Conform Autorizației Integrate de Mediu nr. 1/10.01.2013 emise de Agenția
pentru Protecția Mediului Bacău,
Societatea
trebuie să dezinstaleze echipamentele la data încetării activității și să readucă
terenul la starea inițială. La 31 decembrie 2022,
Societatea
nu are în plan să înceteze total sau parțial activitatea Grupului.
Cu toate acestea, s-a înregistrat un provizion de dezafectare în ceea ce privește depozitele de substanțe periculoase și
nepericuloase pentru care partea de dezafectare ar trebui îndeplinită pentru a se conforma cerințelor de mediu.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

26
3.
POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(o)
Impozitul pe profit
Cheltuielile cu impozitul pe profit cuprind impozitul curent și impozitul amânat.
Impozitul curent este impozitul care se așteaptă să fie plătit sau încasat pentru veniturile sau pierderile impozabile realizate
în cursul anului, utilizând cotele de impozitare adoptate sau adoptate substanțial la data raportării, precum și orice ajustare
a obligațiilor de plată a impozitului pe profit pentru anii precedenți. Impozitul curent datorat include, de asemenea, orice
impozit care rezultă din declararea dividendelor.
Impozitul amânat este recunoscut în ceea ce privește diferențele temporare dintre valorile contabile ale activelor și
datoriilor în scopul raportării financiare și baza fiscală utilizată pentru calcularea impozitului. Impozitul amânat nu este
recunoscut pentru următoarele diferențe temporare:

recunoașterea inițială a activelor sau datoriilor care provin dintr-o tranzacție care nu este o combinare de
întreprinderi și care nu afectează profitul sau pierderea contabilă sau impozabilă;

diferențele privind investițiile în filiale sau entități controlate în comun, în măsura în care este probabil ca acestea
să nu fie reluate în viitorul apropiat; și

diferențele temporare impozabile care rezultă din recunoașterea inițială a fondului comercial.
Creanțele și datoriile privind impozitul amânat sunt compensate numai dacă există un drept executoriu din punct de vedere
juridic de a compensa datoriile și creanțele fiscale curente și se referă la impozitele percepute de aceeași autoritate fiscală,
iar Societatea intenționează să își deconteze activele și datoriile privind impozitul curent pe o bază netă.
O creanță privind impozitul amânat este recunoscută pentru pierderile fiscale neutilizate, creditele fiscale și diferențele
temporare deductibile, în măsura în care este probabilă realizarea de profituri impozabile care vor fi disponibile în viitor și
vor fi utilizate. Creanțele privind impozitul amânat sunt revizuite la fiecare dată de raportare și sunt reduse în măsura în care
nu mai este probabil să se realizeze un beneficiu fiscal. Efectul modificării ratei de impozitare asupra impozitului amânat este
recunoscut în contul de profit și pierdere, cu excepția cazului în care se referă la elemente recunoscute în alte elemente ale
rezultatului global sau direct în capitalurile proprii.
Cota legală a impozitului pe venit pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022 a fost de 16% (31 decembrie 2021: 16%).
(p)
Părți afiliate
Societățile sunt considerate afiliate dacă una dintre părți, prin proprietate, drepturi contractuale, relații de familie sau alt tip,
are posibilitatea de a controla direct sau indirect sau de a influența în mod semnificativ cealaltă parte.
(q)
Venituri
Veniturile sunt evaluate
în conformitate cu IFRS 15 – Venituri din contractele cu clienții
.
IFRS 15 stabilește un model în 5 pași pentru a înregistra veniturile rezultate din contractele cu clienții:

Pasul 1: Identificarea unui contract cu un client

Pasul 2: Identificarea obligațiilor de plată stabilite în contract

Pasul 3: Determinarea prețului tranzacției

Pasul 4: Alocarea prețului tranzacției pentru obligațiile de executare incluse în contract

Pasul 5: Recunoașterea veniturilor pe măsură ce societatea îndeplinește o obligație de executare
În conformitate cu IFRS 15, veniturile sunt recunoscute în suma care reflectă contraprestația la care o entitate se așteaptă să
aibă dreptul în schimbul transferului de bunuri sau servicii către un client.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

27
3.
POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(q)
Venituri (continuare)
Venituri din vânzările de bunuri
Veniturile din vânzările de bunuri sunt recunoscute la un moment în timp când se transferă controlul unui produs asupra
cumpărătorului.
Contraprestația promisă în contractele de vânzare nu include o contraprestație variabilă, cum ar fi reduceri, rabaturi,
rambursări, credite, concesii de preț, stimulente, bonusuri de performanță sau alte elemente similare.
Societatea facturează clientul pentru prețul convenit cu un termen uzual de plată de 30 de zile, unele grupuri de clienți ar
putea beneficia de o durată de plată maximă de 90 de zile. Plățile în avans sunt solicitate de Societate clienților externi și
odată ce avansul este primit, bunurile sunt livrate în mai puțin de 30 de zile.
Societatea nu aplică contracte cadru pe termen lung cu angajament minim de cumpărare, deoarece toate achizițiile sunt
comenzi ad-hoc.
În conformitate cu IFRS 15, veniturile sunt recunoscute atunci când un client obține controlul asupra bunurilor. Grupul
livrează bunuri în condiții contractuale bazate pe termenele de livrare.
Pentru contractele cu clienții, vânzarea de bunuri (în principal polioli, clorosodice și produse oxo-alcoolice) este, în general,
estimată a fi o obligație de executare unică.
Societatea percepe tarife suplimentare pentru transport în cazul în care clientul
necesită servicii de livrare și taxele de livrare sunt incluse în prețul produselor vândute. Astfel, livrarea are loc în mod
necesar înainte de controlul transferurilor de bunuri către client, iar politica Societății este de a considera că taxele de livrare
nu sunt un serviciu separat furnizat clientului și sunt incluse în prețul tranzacției. Societatea nu oferă servicii de transport ca
un serviciu de sine stătător, iar acestea se efectuează în legătură cu vânzarea de bunuri către anumiți clienți.
Societatea
se așteaptă ca recunoașterea veniturilor să aibă loc la un moment în timp, când controlul activului este transferat
clientului, și anume la livrarea bunurilor în conformitate cu Incoterms stabilite. Principalul criteriu Incoterm utilizat de
Societate
este FCA Franco transportator pentru peste 70% din vânzările Grupului, urmat de DAP Livrare la locul stabilit, DDP
Franco destinație vămuit CIP Transport și asigurare plătite.
La 31 decembrie 2022 și 2021,
Societatea
nu a avut niciun acord cu facturare înainte de livrare încheiat.
Venituri din servicii
Veniturile din vânzările de servicii sunt evaluate pe baza contraprestației la care Societatea se așteaptă să aibă dreptul într-
un contract cu un client. Societatea recunoaște veniturile atunci când transferă controlul unui serviciu către un
client.
Serviciile oferite de
Societate
sunt recunoscute lunar odată ce serviciul este efectuat.
Societatea aplică condiții tipice de
plată de 30 de zile
(r)
Venituri și cheltuieli financiare
Veniturile financiare includ veniturile din dobânzi, veniturile din dividende, modificările valorii juste a activelor financiare
prin contul de profit și pierdere. Veniturile din dobânzi sunt recunoscute pe măsură ce se acumulează în profit sau pierdere
folosind metoda dobânzii efective. Veniturile din dividende sunt recunoscute în profit sau pierdere la data la care se
stabilește dreptul Societății de a încasa dividende.
Cheltuielile financiare cuprind cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor, anularea reducerii provizioanelor,
modificarea valorii juste a activelor financiare recunoscute la valoarea justă prin contul de profit sau și pierdere.
Toate costurile îndatorării care nu pot fi atribuite direct unei achiziții, construcții sau producții de active pe termen lung sunt
recunoscute în contul de profit și pierdere, utilizând metoda dobânzii efective.
Câștigurile și pierderile din diferențele de schimb valutar sunt evaluate pe bază netă.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

28
3.
POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

(s)
Datorii contingente
Datoriile contingente nu sunt recunoscute în situațiile financiare individuale. Acestea sunt prezentate în cazul în care există
posibilitatea unei ieșiri de resurse reprezentând posibile beneficii economice, dar nu probabile, și / sau suma poate fi
estimată în mod fiabil. Un activ contingent nu este recunoscut în prezentele situații financiare consolidate, dar este
prezentat atunci când o intrare de beneficii economice este probabilă, dar nu îndepărtată, iar valoarea nu poate fi estimată
în mod fiabil.
(t)
Valoarea justă
Anumite politici contabile ale Societății și cerințele de prezentare de informații necesită stabilirea valorii juste pentru
activele și datoriile financiare, cum ar fi pentru cele nefinanciare. Valorile juste au fost determinate pentru a evalua și a
prezenta informațiile din situațiile financiare individuale utilizând metodele descrise mai jos. Dacă este cazul, informații
suplimentare despre ipotezele utilizate la stabilirea valorilor juste sunt prezentate specific pentru activ sau datorie.
(u)
Investiții în filiale
Investițiile în filiale reprezintă acțiunile deținute la aceste entități.
Aceste investiții sunt înregistrate inițial la costul de achiziție și ulterior la cost minus deprecierea acumulată.
La fiecare dată a situațiilor financiare, Societatea evaluează dacă există indicii de pierdere de valoare a investițiilor în filiale.
Aceste indicii se referă la schimbări importante care au avut loc în mediul economic în care își desfășoară activitatea
entitățile respective, sau la schimbări importante în evoluția poziției financiare, respectiv a performanței financiare a
entităților în care Societatea deține interese.
În situația în care există indicii de depreciere, Societatea efectuează un test de depreciere și calculează valoarea pierderilor
de valoare ca diferență între valoarea recuperabilă și valoarea contabilă netă.
Pierderea de valoare rezultată din testele de depreciere reprezintă o cheltuială a anului curent și este recunoscută în contul
de profit și pierdere.
(v)
Investiții în entități asociate
O entitate asociată este o entitate asupra căreia Societatea are o influență semnificativă și care nu este nici filială, nici
interes într-o asociere în participație. O influență semnificativă este puterea de a participa la deciziile de politică financiară și
operațională ale entității în care s-a investit
.

Aceste investiții sunt înregistrate inițial la costul de achiziție și ulterior la cost minus deprecierea acumulată.
La fiecare dată a situațiilor financiare, Societatea evaluează dacă există indicii de pierdere de valoare a investițiilor în
entitățile asociate.
Acești indicatori se referă la schimbări importante care au avut loc în mediul economic în care își desfășoară activitatea
entitățile respective, sau la schimbări importante în evoluția poziției financiare, respectiv a performanței financiare a
entităților în care Societatea deține interese.
În situația în care există indicii de depreciere, Societatea efectuează un test de depreciere și calculează valoarea pierderilor
de valoare ca diferență între valoarea recuperabilă și valoarea contabilă netă.
Pierderea de valoare rezultată din testele de depreciere reprezintă o cheltuială a anului curent și este recunoscută în contul
de profit și pierdere.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

29
4.
PRINCIPALELE RAȚIONAMENTE CONTABILE ȘI SURSE-CHEIE DE INCERTITUDINE A ESTIMĂRILOR

În aplicarea politicilor contabile ale Societății, care sunt descrise în nota 3, administratorii sunt obligați să facă judecăți
(altele decât cele care implică estimări) care au un impact semnificativ asupra sumelor recunoscute și să facă estimări și
ipoteze cu privire la valorile contabile ale activelor și pasivelor care nu sunt ușor de observat din alte surse. Estimările și
ipotezele asociate se bazează pe experiența istorică și pe alți factori care sunt considerați relevanți.
Rezultatele reale pot diferi de aceste estimări. Estimările și ipotezele subiacente sunt revizuite în permanență. Revizuirile
estimărilor contabile sunt recunoscute în perioada în care estimarea este revizuită atunci când revizuirea afectează numai
perioada respectivă sau în perioada revizuirii și în perioadele viitoare, atunci când revizuirea afectează atât perioadele
curente, cât și cele viitoare.
Principalele raționamente în aplicarea politicilor contabile ale Societății
Prezentăm

în

continuare

principalele

raționamente,

în

afară

de

cele

care

implică

estimări

(care

sunt

prezentate

separat

mai
jos),

pe

care

conducerea

le-a

făcut

în

procesul

de

aplicare

a

politicilor

contabile

ale

Societății

și

care

au

cel

mai

semnificativ
efect asupra sumelor recunoscute în situațiile financiare.
Reevaluarea activelor corporale
Societatea își înregistrează activele corporale pe baza metodei reevaluării. Ultima reevaluare a imobilizărilor corporale a fost
efectuată la 31 decembrie 2021, utilizând metoda costului amortizat și ajustată, după caz, pe baza unui exercițiu de testare a
deprecierii.
Deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale
La fiecare dată a bilanțului, Societatea revizuiește valorile contabile ale activelor necorporale și corporale pentru a stabili
dacă există indicii că aceste active au suferit o pierdere din depreciere. Dacă există astfel de indiciu, este estimată valoarea
recuperabilă a activului pentru a determina amploarea pierderii din depreciere (dacă există). La 31 decembrie 2022 și 31
decembrie 2021, conducerea a evaluat dacă există indicii de depreciere a imobilizărilor necorporale. Nu există niciun indiciu
de depreciere a imobilizărilor necorporale.
La evaluarea valorii recuperabile a activelor corporale și necorporale, conducerea estimează fluxurile de trezorerie viitoare
actualizate la valoarea lor actualizată utilizând o rată de actualizare înainte de impozitare care reflectă evaluările actuale ale
pieței privind valoarea-timp a banilor și riscurile specifice activelor corporale și necorporale pentru care estimările fluxurilor
de trezorerie viitoare nu au fost ajustate.
Societatea consideră că costurile de cedare nu sunt neglijabile, iar valoarea justă minus costurile de cedare a activului
reevaluat este în mod necesar mai mică decât valoarea justă. Prin urmare, activul reevaluat va fi depreciat dacă

valoarea

justă a acestuia minus costul de vânzare

este mai mică decât valoarea sa reevaluată. În acest caz, după aplicarea cerințelor
de reevaluare, Societatea face acest lucru pentru a stabili dacă activul ar putea fi depreciat. Nu a existat niciun indiciu de
depreciere a imobilizărilor corporale sau necorporale.

Societatea consideră că costurile de cedare a imobilizărilor necorporale nu sunt neglijabile, iar valoarea justă minus costurile
de cedare a activului reevaluat trebuie să fie mai mic decât valoarea justă. Prin urmare, activul reevaluat va fi depreciat dacă

valoarea justă a acestuia minus costul de vânzare

este mai mică decât valoarea sa reevaluată. În acest caz, după aplicarea
cerințelor de reevaluare, Societatea face acest lucru pentru a stabili dacă activul ar putea fi depreciat.

Valoarea recuperabilă pentru imobilizările necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată (mărci comerciale și liste de
clienți) este determinată anual ca valoarea justă minus costurile de vânzare ale imobilizării necorporale specifice. Societatea
determină valoarea justă pentru analiza deprecierii în mod specific pentru fiecare element al imobilizărilor necorporale cu
durată de viață utilă nedeterminată.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

30
4.
PRINCIPALELE RAȚIONAMENTE CONTABILE ȘI SURSE-CHEIE DE INCERTITUDINE A ESTIMĂRILOR (continuare)

Atunci când evaluează valoarea justă a activelor corporale și necorporale, Societatea utilizează, pe cât posibil, date
observabile pe piață. Valorile juste sunt clasificate în niveluri diferite într-o ierarhie a valorii juste pe baza datelor de intrare
utilizate în tehnicile de evaluare după cum urmează:

Nivelul 1: prețuri cotate (neajustate) pe piețele active pentru active identice;

Nivelul 2: date de intrare, altele decât prețurile cotate incluse la nivelul 1, care sunt observabile pentru activ, fie
direct (adică ca prețuri), fie indirect (adică derivate din prețuri);

Nivelul 3: date de intrare pentru activ care nu se bazează pe date de piață observabile (date de intrare
neobservabile).
Bugetele utilizate includ previziuni privind veniturile, materiile prime, utilitățile, costurile cu personalul și alte cheltuieli de
exploatare și venituri pe baza condițiilor de piață actuale și anticipate și sunt aprobate de consiliul de administrație. Cu toate
acestea, bugetele utilizate sunt supuse incertitudinilor determinate în principal de volatilitatea pieței și de ipotezele utilizate
de conducere, marja este semnificativă.
Principalele surse de incertitudine a estimărilor
Principalele ipoteze privind viitorul și alte surse-cheie de incertitudine a estimărilor în perioada de raportare care ar putea
avea un risc semnificativ de a determina o ajustare semnificativă a valorii contabile a datoriilor în următorul exercițiu
financiar sunt discutate mai jos.
Durata de viață utilă a elementelor de imobilizări corporale
La sfârșitul fiecărei perioade anuale de raportare, conducerea analizează dacă durata de viață utilă estimată a imobilizărilor
corporale este adecvată.
Provizioane și datorii contingente
Conducerea aplică raționamente în ceea ce privește evaluarea și recunoașterea provizioanelor (de exemplu, provizioane
scoaterea din uz, provizioane pentru pensii, provizioane pentru emisii de CO2, litigii comerciale etc.) și expunerile la datorii
contingente legate de litigiile aflate în derulare sau alte creanțe nesoluționate care fac obiectul unei negocieri în vederea
soluționării, medierii, arbitrajului sau reglementării guvernamentale, precum și la alte datorii contingente. Raționamentul
este necesar pentru a evalua probabilitatea ca o creanță în curs să fie încasată sau să apară o datorie și pentru a evalua
posibilitatea decontării financiare. Dată fiind incertitudinea inerentă a acestui proces de evaluare, pierderile reale pot fi
diferite de provizionul estimat inițial.
5.
VENITURI
Mai jos este o analiză a veniturilor Societății pentru anul 2022 din operațiunile continue.
Anul încheiat la 31
decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Vânzări de produse finite


2.134.650.231

2.170.556.518

Servicii prestate

3.027.029

2.596.046

Vânzarea bunurilor achiziționate în vederea revânzării


89.
020.112

34.069.277

Vânzări de produse reziduale

541.526

51.638

Venituri din servicii de transport


31.
293.513

27.931.954

Total

2.258.532.411

2.235.
205.433

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

31
5.
VENITURI (continuare)

Prezentarea veniturilor pe linii de afaceri:
Anul încheiat la 31
decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Polioli

1.095.896.741

1.483.901.682

Clorosodice

995.302.505

442.133.305

Oxo-alcooli

66.746.104

261.699.919

Bunuri destinate revânzării

89.020.113

34.069.277

Altele__________

11.566.948

13.401.250

Total

2.258.532.411

2.235.205.433

Prezentarea veniturilor pe segmente geografice:
Anul încheiat la 31
decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Europa

2.087.888.422

1.901.489.505

Orientul Mijlociu

153.819.813

250.270.969

America

5.317.899

17.060.435

Asia-Pacific

10.105.615

57.213.981

Africa

1.400.662

9.170.543

Total

2.258.532.411

2.235.205.433

Prezentarea veniturilor pe țări:
Anul încheiat la 31
decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Vânzări totale

2.258.532.411

2.235.205.433

Vânzări interne

660.980.214

484.974.722

Vânzări la export

1.597.552.197

1.750.230.711

din care:

Polonia

375.375.331

516.194.880

Turcia

153.045.518

238.202.336

Bulgaria

147.469.036

70.798.524

Italia

134.002.652

109.317.532

Ungaria

125.482.910

140.419.596

Bosnia şi Herţegovina

73.364.518

19.229.550

Germania

68.423.055

105.836.253

Ucraina

68.118.694

59.918.888

Republica Cehă

61.860.992

44.009.939

Belgia

57.963.726

56.193.754

Altele__________

332.445.765

390.109.459

La 31 decembrie 2022, Societatea are angajamente de vânzare în valoare de 262.995.623 lei (31 decembrie 2021:
1.985.196.366 lei), entitatea se așteaptă să recunoască în 2023 suma prezentată drept venit.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

32
6.
ALTE CÂȘTIGURI ȘI PIERDERI

Anul încheiat la 31
decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Pierdere/(câștig) net(ă) din datoriile neperformante scoase din evidență

6.067

18.602

Pierdere/(câștig) net(ă) din provizioane

(7.293.840)

30.546.855

Pierdere/(câștig) net(ă) din schimbul valutar

(93.590)

(2.760.282)

Pierdere/(câștig) net(ă) din deprecieri ale activelor circulante

5.521.300

1.765.249

Pierdere/(câștig) net(ă) din active fixe cedate

149.715

(445.200)

Pierdere/(câștig) net(ă) din pierderi din depreciere (inclusiv reluarea
pierderilor din depreciere a activelor financiare)

(4.205.329)

875.592

Alte câștiguri și pierderi

(1.893)

(385)

Total

(5.917.570)

30.000.431

7.
MATERII PRIME ȘI MATERIALE CONSUMABILE
Anul încheiat la
31 decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Materii prime

698.663.708

736.709.983

Alte materiale consumabile și stocuri

34.162.749

30.381.785

Total

732.826.457

767.091.768

8.
CHELTUIELI CU BENEFICIILE ANGAJAȚILOR
Anul încheiat la
31 decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Salarii

139.752.751

156.630.436

din care:

– suma plătită conducerii

22.339.330

22.646.872

– suma plătită consiliului de administrație

11.282.590

14.163.983

Cheltuieli cu tichetele de masă

9.000.833

10.286.840

Cheltuieli cu tichetele cadou

Cheltuieli cu tichetele de vacanță

4.478.600

18.550

Cheltuieli cu asigurările sociale

9.657.639

9.589.904

Total

162.889.823

176.525.730

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

33
9.
AMORTIZARE

Anul încheiat la 31
decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Amortizarea activelor aferente dreptului de utilizare

8.859.888

4.995.437

Amortizarea investițiilor imobiliare

1.893.860

648.137

Amortizarea imobilizărilor corporale

137.791.612

98.
814.889

Amortizarea imobilizărilor necorporale

4.450.419

6.661.739

Total

152.995.779

111.
120.202

10.
ALTE SERVICII TERȚE
Anul încheiat la 31
decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Cheltuieli de consultanță

832.371

1.379.554

Alte servicii terțe, din care:

46.518.034

31.757.705

Servicii logistice

10.809.980

10.195.438

Servicii de securitate

4.150.420

3.333.780

Servicii de consultanță

1.047.861

2.069.861

Monitorizarea apelor uzate

946.904

1.057.341

Alte servicii

29.562.869

15.101.285

Total

47.350.405

33.137.259

11.
ALTE VENITURI
Anul încheiat la
31 decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Despăgubiri, amenzi și penalități

50.567

146.321

Amortizarea subvențiilor pentru investiții

2.178.343

2.315.162

Ajutoare de stat pentru costurile indirecte ale emisiilor cu efect de seră
pentru 2021*

32.404.226

Alte venituri

3.005.258

2.
504.395

Total

37.638.394

4.965.878

* Societatea a beneficiat de o schemă de ajutor de stat oferită de Guvernul României pentru a sprijini companiile din
sectoarele și sub-sectoarele expuse unui risc semnificativ de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu
efect de seră în prețul energiei electrice. Măsura acoperă costurile emisiilor indirecte suportate în anii 2021 și 2022.
Societatea a înregistrat ca alte venituri suma de 32.404.226 lei reprezentând subvenția pentru costul emisiilor indirecte pe
anul 2021. Subvenția aferentă costurilor emisiilor indirecte aferente anului 2022 în valoare de 64.173.308 lei a fost
înregistrată la „Cheltuieli cu apa și energia” în Situația individuală a profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului
global.
Schema de ajutor a fost aprobată de Guvern în octombrie 2022, astfel că intrările au fost operate de Grup în 2022 când
acordarea ajutorului din partea Guvernului era o certitudine.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

34
12.
ALTE CHELTUIELI

Anul încheiat la 31
decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Cheltuieli cu penalitățile*

19.786.104

21.636.468

Sponsorizare acordată

14.075.929

14.
060
.513

Alte impozite, taxe și cheltuieli asimilate

5.
605.333

5.
292.563

Prime de asigurare

2.
521.919

4.763.729

Redevențe și cheltuieli cu chiriile

4.
511.683

1.750.655

Alte cheltuieli de exploatare

5.
292.648

1.
702.933

Divertisment, promovare și publicitate

1.
617.642

1.584.379

Cheltuieli de deplasare și cazare

1.
334.107

611.248

Despăgubiri, amenzi și penalități

1.397.092

610.306

Cheltuieli de transport

445.578

480.954

Cheltuieli de poștă și telecomunicații

269.003

269.
642

Materiale nemagazinate

93.685

77.
857

Total

56.950.723

52.841.247

* Cheltuielile cu penalitățile pentru anul 2022 în sumă de 19.758.878 lei (31 decembrie 2021: 21.636.468 lei) reprezintă
penalitățile pentru depășirea concentrației maxime admisibile a indicatorilor chimici în apele uzate, plătite Apelor Române și
variază în funcție de nivelul producției de propilenă.
13.
COSTURI DE FINANȚARE
Anul încheiat la 31
decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Comisioane plătite

210.768

13.
397.283

Cheltuieli de garanție

14.210.214

Cheltuieli cu dobânzile

19.899.778

66.952.514

Efectele modificărilor cursului de schimb valutar asupra soldului
creditelor acordate în monedă străină

1.215.191

9.134.797

Total

21.325.737

103.
694.808

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

35
14.
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT

Anul încheiat la 31
decembrie
2022

Anul încheiat la 31
decembrie
2021

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

55.919.098

70.618.719

(Câștig) / Cheltuială cu impozitul amânat

(10.725.868)

(9.936.604)

Cheltuieli cu/(Venituri din) impozitul pe profit

45.193.230

60.682.115

Profitul contabil înainte de impozitare

311.255.153

449.085.864

Cheltuieli cu/(Venituri din) impozitul pe profit calculat la 16%

49.800.824

71.853.738

Sponsorizări

(377.880)

(410.512)

Efectul venitului neimpozabil

Efectul profitului reinvestit*

(463.253)

(752.542)

Efectul cheltuielilor nedeductibile

5.008.456

3.694.909

Efectul bonificării

Efectul altor diferențe permanente

4.020.965

188.104

Efectul altor facilități fiscale

(9.719.348)

(9.547.094)

Rezerva legală

(3.076.534)

(4.344.488)

Cheltuieli cu/(Câștiguri din) impozitul pe profit aferent anului

45.193.230

60.682.115

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

36
14.
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT (continuare)

Componentele datoriei privind impozitul amânat:

Diferențe
temporare
cumulative
2022

(Activ) / Datorie
cu impozitul
amânat
2022

Diferențe
temporare
cumulative
2021

(Activ) / Datorie
cu impozitul
amânat 2021

Diferențe
cumulate
temporare la 1
ianuarie 2021

(Activ)/Datorie
cu impozitul
amânat la 1
ianuarie 2021

Provizioane și obligații privind pensiile

34.877.650

5.580.424

52.503.344

8.400.535

28.092.390

4.494.782

Imobilizări corporale

(807.962.043)

(129.273.927)

(894.496.814)

(143.119.490)

(544.701.063)

(87.152.170)

Alte imobilizări necorporale

(121.473.111)

(19.435.698)

(125.641.276)

(20.102.604)

(131.812.261)

(21.089.962)

Drept de utilizare și datorii de leasing

762.731

122.037

813.017

130.083

636.607

101.857

Ajustări de depreciere pentru investiții financiare

24.693.483

3.950.957

28.898.812

4.623.810

28.023.221

4.483.715

Ajustări de depreciere pentru stocuri

5.597.608

895.617

1.940.689

310.510

2.498.181

399.709

Ajustări de depreciere pentru creanțe comerciale și
alte creanțe

2.991.558

478.649

8.142.409

1.302.785

5.044.106

807.057

Împrumuturi

(5.085.172)

813.628

Dobânda la credite deductibilă în următorii ani

73.836.472

11.813.836

Datorii comerciale și alte datorii

6.328.506

1.012.562

6.619.528

1.059.124

(2.574.462)

(411.914)

TOTAL

(854.183.618)

(136.669.379)

(921.220.291)

(147.395.247)

(546.041.981)

(87.366.717)

Impactul în contul de profit și pierdere

(10.725.868)

(9.936.604)

18.678.072

Impactul asupra altor elemente ale rezultatului global

69.965.234

Variația datoriilor cu impozitul amânat

(10.725.868)

60.028.530

18.678.072

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

37
15.
IMOBILIZĂRI CORPORALE

Terenuri

Clădiri și alte
construcții

Instalații, utilaje
și echipamente

Mobilier și
accesorii

Active în curs
de execuție

Provizioane
pentru
dezafectare

Plăți în avans
pentru active
imobilizate

Total

COST

La 1 ianuarie 2021

103.628.985

419.129.181

1.079.805.013

5.195.100

79.445.886

6.634.752

2.724.604

1.696.563.519

Creștere, din care:

20.516.255

275.238.397

314.150.214

595.534

50.323.608

24.992.706

685.816.714

Intrări

1.015.967

7.460.519

44.517.527

24.992.706

77.986.719

Creștere din reevaluare

19.500.287

273.457.209

299.580.362

439.402

592.977.260

Transferuri

1.781.189

7.109.332

156.132

5.806.081

14.852.733

Scădere, din care:

9.992.004

7.250.937

104.251.611

315.684

9.450.203

5.806.081

137.066.520

Scădere din reevaluare

9.992.004

7.187.457

101.046.854

301.604

118.527.919

Transferuri

9.046.653

5.806.081

14.852.734

Anularea amortizării
cumulate

79.358.094

224.198.979

902.760

304.459.833

La 31 decembrie 2021

114.153.236

607.758.547

1.065.504.637

4.572.190

120.319.290

6.634.752

21.911.230

1.940.853.879

Creștere, din care:

5.528.249

20.122.563

40.965.446

1.143.687

209.300.007

27.915.715

304.975.667

Transferuri

15.485.363

29.621.855

1.143.687

15.373.250

61.624.155

Transferuri din investiții
imobiliare

4.637.200

4.637.200

Scădere, din care:

588.062

6.367.757

56.712

47.148.434

15.373.251

69.534.216

Transferuri

46.250.904

15.373.251

61.624.155

La 31 decembrie 2022

119.681.485

627.293.048

1.100.102.326

5.659.164

282.470.864

6.634.752

34.453.559

2.176.295.333

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

38
15.
IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare)

Terenuri

Clădiri și alte
construcții

Instalații, utilaje
și echipamente

Mobilier și
accesorii

Active în curs
de execuție

Provizioane
pentru
dezafectare

Plăți în avans
pentru active
imobilizate

Total

AMORTIZARE CUMULATĂ

La 1 ianuarie 2021

54.887.360

152.125.668

605.311

5.309.933

212.928.272

Intrări

24.534.214

73.
018.773

312.558

949.344


98.814.889

Cedări, din care

79.421.574

225.
144.441

917.869

305.
483.884

Anularea amortizării
cumulate

79.358.094

224.198.979

902.760

304.459.834

La 31 decembrie 2021

6.259.277

6.259.277

Intrări

31.072.360

106.110.145

496.
466

112.641

137.791.612

Cedări, din care

7.186

2.
641.728

2.
648.914

La 31 decembrie 2022

31.065.174

103.468.417

496.466

6.371.918

141.401.974

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

39
15.
IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare)

Terenuri

Clădiri și alte
construcții

Instalații,
utilaje și
echipamente

Mobilier și
accesorii

Active în curs
de execuție

Provizioane
pentru
dezafectare

Plăți în avans
pentru active
imobilizate

Total

AJUSTĂRI DE DEPRECIERE

La 1 ianuarie 2021

65.013.055

67.578.624

253.910

3.235.865

136.081.454

Creștere

138.254.841

45.058.291

140.531

183.453.663

Din care, recunoscută în
alte elemente ale
rezultatului global

134.609.097

36.873.208

32.669

171.514.974

Scădere

64.872.653

67.548.605

290.125

132.711.383

Din care, recunoscută în
alte elemente ale
rezultatului global

57.510.008

28.119.738

85.629.746

La 31 decembrie 2021

138.395.243

45.088.310

104.316

3.235.865

186.823.734

Creștere

Scădere

56.335

3.357.826

117

3.414.278

La 31 decembrie 2022

138.338.908

41.730.484

104.199

3.235.865

183.409.456

VALOARE CONTABILĂ
NETĂ

La 1 ianuarie 2021

103.628.985

299.228.766

860.097.388

4.335.879

76.210.021

1.324.819

2.724.604

1.347.550.462

La 31 decembrie 2021

114.153.236

469.363.304

1.020.416.
326

4.467.874

117.083.425

375.
476

21.911.230

1.747.
770.870

La 31 decembrie 2022

119.681.485

457.888.966

954.903.425

5.058.500

279.234.999

262.834

34.453.694

1.851.483.903

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

40
15.
IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare)

Evaluarea valorii juste
Terenurile, clădirile și echipamentele Societății sunt evaluate la valoarea reevaluată, fiind valoarea justă la data reevaluării,
minus orice amortizare acumulată ulterioară și pierderile ulterioare acumulate din depreciere.
Evaluările la valoarea justă a activelor corporale ale Societății la 31 decembrie 2021 au fost efectuate de Darian DRS S.A. un
evaluator independent. Darian DRS S.A. este membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România și are
calificări adecvate și experiență recentă în evaluarea la valoarea justă a proprietăților din locațiile relevante. Evaluarea este
conformă cu standardele internaționale de evaluare și s-a bazat pe tranzacțiile recente de pe piață în condiții de concurență
deplină pentru proprietăți similare, ori de câte ori a fost posibil, precum și pe metoda fluxurilor de trezorerie actualizate.
Societatea consideră că nu există nicio modificare semnificativă a valorii juste a imobilizărilor corporale la 31 decembrie
2022 în comparație cu ultima reevaluare.
Imobilizările corporale aflate pe platforma industrială Onești au fost ipotecate pentru credite bancare (a se vedea nota 23.a).
Creditele la termen de la CEC Bank si Alpha Bank sunt garantate în comun cu ipotecă asupra imobilizărilor corporale aflate
pe platforma industriala de la Onești și cesiunea poliței de asigurare.
Societatea a dezvoltat mijloace fixe interne în valoare de 23.221.751 lei pentru 2022 și 16.188.982 lei pentru anul 2021.
Acestea sunt incluse în costul clădirilor și al altor construcții.
Dacă terenurile, clădirile și echipamentele deținute de Societate ar fi fost evaluate la cost istoric, valoarea contabilă a
acestora ar fi fost după cum urmează.
31 decembrie
2022

31 decembrie
2021

1 ianuarie
2021

Terenuri

88.274.785

38.723.277

37.676.622

Clădiri

269.622.589

171.943.567

167.724.112

Echipamente și altele

776.096.676

526.689.544

507.378.062

Total

1.133.994.050

737.356.388

712.778.796

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

41
16.
IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Concesiuni, brevete,
licențe, mărci
comerciale și
drepturi și active
similare

Alte imobilizări
necorporale

Total

COST

La ianuarie 1 2021

149.825.054

1.365.815

151.190.868

Intrări

247.855

10.049

257.904

Ieșiri

247.663

574.928

822.591

La 31 decembrie 2021

149.825.246

800.936

150.626.181

Intrări

203.061

43.952

247.013

Ieșiri

257.812

257.812

La 31 decembrie 2022

149.770.495

844.888

150.615.382

AMORTIZARE CUMULATĂ

La 1 ianuarie 2021

17.789.872

376.020

18.165.893

Cheltuieli de amortizare

6.455.408

206.331

6.661.739

Eliminat la cedarea activelor

247.663

574.928

822.591

La 31 decembrie 2021

23.997.617

7.422

24.005.040

Cheltuieli de amortizare

4.433.275

17.144

4.450.419

Eliminat la cedarea activelor

247.855

247.855

La 31 decembrie 2022

28.183.037

24.566

28.207.604

VALOARE CONTABILĂ NETĂ

La 1 ianuarie 2021

132.035.182

989.795

133.024.975

La 31 decembrie 2021

125.827.629

793.514

126.621.140

La 31 decembrie 2022

121.587.458

820.322

122.407.778

Societatea deține mărci de comerț în valoare de 94.985.000 lei (31 decembrie 2021: 94.985.000 lei) și liste de clienți în
valoare de 4.296.492 lei (31 decembrie 2021: 4.296.492 lei) cu o durată de viață nedeterminată. Societatea efectuează anual
un test de depreciere pentru aceste imobilizări necorporale aplicând metoda fluxurilor de numerar actualizate. La 31
decembrie 2022 și 31 decembrie 2021, nu au fost identificate deprecieri. Societatea consideră că metodele folosite în analiza
de depreciere sunt adecvate având în vedere contextul de afaceri.

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

42
17.
INVESTIȚII IMOBILIARE

31 decembrie
2022

31 decembrie
2021

1 ianuarie
2021

Sold la începutul anului

14.424.776

15.072.913

15.795.342

Intrări

23.558.506

Ieșiri

4.637.200

Amortizare

1.893.860

648.137

722.429

Sold la sfârșitul anului

31.452.222

14.424.776

15.072.913

Investițiile imobiliare cuprind terenuri, clădiri si mobilierul si echipamentele aferente care se află în Onești, județul Bacău, și
sunt închiriate unor terți și unor părți afiliate.
Valoarea veniturilor din chirii pentru anul 2022 a fost de 6.874.997 lei, iar pentru anul 2021 a fost de 1.416.811 lei.
Societatea
nu a efectuat reparații semnificative pentru investițiile imobiliare.
Valoarea justă a investițiilor imobiliare nu diferă semnificativ de costurile prezentate în nota de mai sus și în situația poziției
financiare.
18.
INVESTIŢII ÎN FILIALE ȘI ENTITĂȚI ASOCIATE
Investițiile Societății la 31 decembrie 2022 și 31 decembrie 2021 au fost următoarele:
31 decembrie 2022

Valoarea
investiției

Numărul de
acțiuni
achiziționate

Valoare
nominală
acțiune

%
deținere

Tip

Greencomplex S.R.L

4.733.030

473.303

10

99.99%

Filială

Aisa Invest S.R.L

19.900

8.000

2.5

19.51%

Alte instrumente de
capitaluri proprii

Uzuc S.A

1.680.000

773.974

2.5

16.29%

Alte instrumente de
capitaluri proprii

A5 Invest S.R.L

6.100.000

610.000

10

100%

Filială

A6 Impex S.A

57.213.521

6.089.521

10

49.45%

Entitate asociată

Sistemplast S.A

14.966.000

2.138

1,036.6

94.40%

Filială

TOTAL COST

84.712.451

31 decembrie 2021

Valoarea
investiției

Numărul de
acțiuni
achiziționate

Valoare
nominală
acțiune

%
deținere

Tip

Greencomplex S.R.L

4.733.030

473.303

10

99.99%

Filială

Aisa Invest S.R.L

19.900

8.000

2.5

19.51%

Alte instrumente de
capitaluri proprii

Uzuc S.A

1.680.000

773.974

2.5

16.29%

Alte instrumente de
capitaluri proprii

A5 Invest S.R.L

6.100.000

610.000

10

100%

Filială

A6 Impex S.A

38.270.100

3.309.234

10

33.65%

Entitate asociată

TOTAL COST

50.803.030

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

43
18.
INVESTIȚII (continuare)

Următoarele provizioane sunt înregistrate în legătură cu activele financiare:
Denumire companie

31 decembrie
2022

31 decembrie
2021

1 ianuarie 2021

Greencomplex S.R.L

4.375.302

4.375.302

4.375.302

Aisa Invest S.R.L

Uzuc S.A

1.615.648

1.615.648

1.615.648

A5 Invest S.R.L

4.730.302

4.730.302

4.730.302

A6 Impex S.A

13.947.231

18.152.560

17.276.968

Sistemplast S.A

Provizion de depreciere

24.668.483

28.873.812

27.998.220

Total

60.043.968

21.929.218

22.804.810

19.
STOCURI

31 decembrie
2022

31 decembrie
2021

1 ianuarie
2021

Materii prime

39,233,309

43,042,805

26,603,689

Materiale consumabile

16,780,304

13,443,454

8,724,191

Produse semifinite

15,813,801

8,339,459

5,627,698

Produse finite

154,903,384

86,947,870

48,411,217

Alte stocuri

11,268,187

6,131,932

6,225,751

TOTAL

237,998,985

157,905,520

95,592,546

Mișcări în reducerea valorii stocurilor

31 decembrie
2022

31 decembrie
2021

1 ianuarie
2021

Sold la începutul anului

7.887.377

6.101.046

3.900.702

Cheltuieli cu reducerea valorii

12.013.923

3.479.068

3.139.275

Reluarea reducerii valorii

6.492.623

1.713.819

938.931

Sold la sfârșitul anului

13.408.677

7.866.295

6.101.046

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

44
20.
CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE

a)
Creanțe comerciale și alte creanțe
31 decembrie
2022

31 decembrie
2021

1 ianuarie 2021

Plăți în avans către furnizori

67.528.663

67.109.086

18.472.580

Alte creanțe

1.496.543

7.696.509

8.377.085

Creanțe reprezentând dividende interimare
distribuite până la sfârșitul anului

167.000.000

60.000.000

Creanțe comerciale

76.806.503

89.064.730

75.121.721

TVA de încasat

60.643.351

22.704.265

7.248.702

TVA neexigibilă

10.493.608

13.410.474

4.294.876

Subvenții*
(a se vedea nota 11 – ajutoare de stat
pentru costurile emisiilor indirecte)

90.159.070

1.586.268

42.306.694

Creanțe cu părțile afiliate (a se vedea nota 28 –
creanțe și avansuri către furnizori)

21.816.066

26.534.374

20.942.381

Debitori diverși

Plăți în avans

597.157

15.363.301

6.716.103

minus: provizion pentru datorii incerte

(1.313.857)

(1.321.810)

(1.340.413)

minus: provizion pentru debitori diverși

(17.929)

(17.929)

(20.409)

minus: provizion pentru creanțele de grup

(342.622)

(342.622)

(342.622)

TOTAL

494.866.553

301.786.646

181.776.698

În baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din 9 noiembrie 2021, a fost aprobată distribuirea
sumei de 60.000.000 lei sub formă de dividende interimare (sumă brută) care a fost regularizată după aprobarea situațiilor
financiare anuale ale Societății pentru anul 2021.
Plata dividendelor a fost decisă în data de 21 aprilie 2022, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.
În baza Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din 16 septembrie 2022 și 28 noiembrie 2022, s-a
aprobat distribuirea sumei de 40.000.000 lei și 127.000.000 lei ca dividende interimare (sumă brută) care va fi regularizată
după aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru anul 2022.
Plata dividendelor în valoare de 40.000.000 de lei a fost decisă la data de 21 octombrie 2022, iar plata dividendelor în
valoare de 127.000.000 lei a fost decisă în data de 29 decembrie 2022, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.
5/2018.
* Subvențiile de încasat în valoare de 90.159.070 lei includ: subvenții pentru costurile emisiilor indirecte aferente anului
2022 (64.173.308 lei), și subvenții care vor fi acordate pentru proiecte de investiții din fonduri europene (25.981.262 lei).

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

45
20.
CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE (continuare)

b)
Provizioane pentru creanțe comerciale
31 decembrie
2022

31 decembrie
2021

1 ianuarie
2021

ECL pe durata de viață

ECL pe durata de viață

ECL pe durata de viață

Sold la începutul anului

1.682.361

1.703.443

1.545.580

Creștere

28.687

157.863

Scădere

36.641

21.082

Sold la sfârșitul anului

1.674.407

1.682.361

1.703.443

Perioada medie de creditare la vânzările de bunuri este de 40 de zile ca în 2022.
Nu se percep dobânzi pentru creanțele comerciale scadente.
Societatea evaluează întotdeauna provizionul de pierdere pentru creanțele comerciale la o valoare egală cu ECL pe durata de
viață. Pierderile din credit preconizate din creanțele comerciale sunt estimate utilizând o matrice de provizioane raportată la
experiența anterioară privind cazurile de nerambursare ale debitorului și o analiză a poziției financiare curente a debitorului,
ajustată în funcție de factori specifici debitorilor, de condițiile economice generale ale industriei în care își desfășoară
activitatea debitorii și o evaluare atât a direcției actuale, cât și a direcției prognozate a condițiilor la data raportării.
Nu a existat nicio modificare a tehnicilor de estimare în cursul perioadei de raportare curente.
Societatea șterge o creanță comercială atunci când există informații care indică faptul că debitorul se află într-o dificultate
financiară gravă și nu există nicio perspectivă realistă de recuperare, de exemplu atunci când debitorul a fost plasat în
lichidare sau a intrat în procedură de faliment sau când creanțele comerciale sunt restante de peste doi ani, oricare dintre
acestea survine mai devreme. Niciuna dintre creanțele comerciale care au fost șterse nu face obiectul unor activități de
executare silită.
Următorul tabel detaliază profilul de risc al creanțelor comerciale pe baza matricei de provizioane a Societății. Deoarece
experiența istorică a Societății în ceea ce privește pierderile din credit nu prezintă modele de pierderi semnificativ diferite
pentru diferite segmente de clienți, provizionul pentru ajustarea pierderilor pe baza scadențelor anterioare nu se distinge
mai mult între diferitele segmente de clienți ale Grupului.
Creanțe comerciale – zile restanță

31 decembrie 2022

Nu sunt
restante

Restante 1-30
zile

Restante 31-
60 zile

Restante 61-
90 zile

Restante 91 –
120 zile

Restante
peste 120 zile

Rata pierderilor din
credit preconizate

0.01%

0.01%

0.06%

0.37%

5.67%

85%

Valoare brută

73,537,853

3,448,882

364,630

798,623

185,710

1,462,361

Pierdere din credit
preconizată pe durata
de viață

7,354

345

219

2,955

10,530

1,243,007

Creanțe comerciale – zile restanță

31 decembrie 2021

Nu sunt
restante

Restante 1-30
zile

Restante 31-
60 zile

Restante 61-
90 zile

Restante 91 –
120 zile

Restante
peste 120 zile

Rata pierderilor din
credit preconizate

0.07%

0.11%

1.2%

1.67%

6.05%

87.66%

Valoare brută

81,858,662

5,581,663

87,176

58,339

52,381

1,426,508

Pierdere din credit
preconizată pe durata
de viață

60,125

5,989

1,049

972

3,170

1,250,505

CHIMCOMPLEX S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

46
20.
CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE (continuare)

b)
Provizioane pentru creanțe comerciale (continuare)
Creanțe comerciale – zile restanță

1 ianuarie 2021

Nu sunt
restante

Restante 1-30
zile

Restante 31-
60 zile

Restante 61-
90 zile

Restante 91 –
120 zile

Restante
peste 120 zile

Rata pierderilor din
credit preconizate

0.07%

0.12%

0.41%

1.85%

8.75%

83%

Valoare brută

69.285.846

4.207.197

23.900

15.624

48.220

1.542.362

Pierdere din credit
preconizată pe
durata de viață

48.957

4.999

98

290

4.221

1.281.849

21.
NUMERAR ÎN CASĂ ȘI SOLDURI LA BĂNCI

31 decembrie
2022

31 decembrie
2021

1 ianuarie
2021

Numerar la bancă

38.487.796

147.173.283

40.256.631

Cecuri

1.953.464

804.149

510.484

Avansuri în numerar

2.595

4.427

7.388

Numerar în casă

22.698

12.267

10.593

Echivalente de numerar

366

715

860

TOTAL

40.466.919

147.994.841

40.785.956

Numerarul și echivalentele de numerar cuprind numerar și depozite bancare pe termen scurt cu o scadență inițială de trei
luni sau mai puțin. Valoarea contabilă a acestor active este aproximativ egală cu valoarea lor justă. Numerarul și
echivalentele de numerar la sfârșitul perioadei de raportare, astfel cum se arată în situația individuală a fluxurilor de
trezorerie, pot fi reconciliate cu elementele conexe din poziția de raportare individuală, astfel cum se arată mai sus.
Pierderea din credit preconizată pentru depozitele bancare nu este semnificativă pentru 2022 și 2021.
22.
CAPITAL ȘI REZERVE
Acțiuni ordinare

31 decembrie
2022

31 decembrie
2021

1 ianuarie
2021

Acțiuni ordinare în circulație

304.907.851